Cosmos Quick Start

... 2022-8-5 About 3 min

# Cosmos Quick Start

In this Quick start guide, we're going to start with a simple Cosmos starter project in the Juno Network and then finish by indexing some actual real data. Това е перфекта основа, с която да започнете при разработка свой собствен проект SubQuery.

Ако търсите ръководства за Substrate/Polkadot, можете да прочетете Специфичното за субстрат/Polkadot ръководство за бързо начало.

В края на това ръководство ще получите работещ SubQuery проект, стартиран върху нодата SubQuery и с крайна точка GraphQL, от която можете да изисквате необходими данни.

Ако все още не сте го направили, ви предлагаме да разгледате терминологиятаизползвана в SubQuery.

The goal of this quick start guide is to adapt the standard starter project to begin indexing all votes on the Terra Developer Fund (opens new window) (which also contributed to SubQuery) from Cosmos, it should only take 10-15 minutes

You can see the final code of this project here at https://github.com/jamesbayly/juno-terra-developer-fund-votes (opens new window)

# Подготовка

# Локална Среда за Разработка

# Инсталирайте SubQuery CLI

Инсталирайте SubQuery CLI глобално на вашият терминал с помощта на NPM:

# NPM
npm install -g @subql/cli
1
2

Обърнете внимание, ние НЕ препоръчваме използването на yarn global за инсталиране на @subql/cli поради лошото управление на зависимостите, което може да доведе до грешки в бъдеще.

След това можете да стартирате помощ, за да видите наличните команди и начините на използване, предоставени от CLI

subql помощ
1

# Инициализиране на Стартов Проект в SubQuery

Cosmos is not yet supported in SubQuery's CLI (subql), to start with Juno clone or fork the starter project (opens new window).

След като процесът на инициализация приключи, трябва да видите, че в директорията е създадена папка с името на вашия проект. Съдържанието на тази директория трябва да бъде идентично с посоченото в Структурата на директорията.

И накрая, в директорията на проекта изпълнете следната команда, за да инсталирате зависимостите на новия проект.

# Промени във вашият проект

В стартовия пакет, който току-що инициализирахте, ние сме предоставили стандартна конфигурация за вашия нов проект. Основно ще работите върху следните файлове:

 1. Схема GraphQL schema.graphql
 2. Манифест на проекта в project.yaml
 3. Показване на Функции в директорията src/mappings/

Целта на това ръководство за бързо стартиране е да адаптира стандартния стартов проект, за да започне индексирането на всички трансфери от интелигентния договор bLuna.

# Актуализиране на вашия файл със схема на GraphQL

Файлът schema.graphql дефинира различните схеми на GraphQL. В зависимост от начина, по който работи езикът за заявки GraphQL, файлът със схемата по същество диктува формата на вашите данни от SubQuery. Това е страхотно място за начало, защото ви позволява предварително да дефинирате крайната си цел.

We're going to update the schema.graphql file to read as follows so we can index all votes on the Terra Developer Fund (opens new window).

type Vote @entity {
 id: ID! # id field is always required and must look like this
 blockHeight: BigInt!
 voter: String! # The address that voted
 proposalID: BigInt! # The proposal ID
 vote: Boolean! # If they voted to support or reject the proposal
}
1
2
3
4
5
6
7

Важно: Когато правите промени във файла schema, моля, уверете се, че отново сте създали директорията си с типове със следната команда yarn codegen. Направете го сега.

Ще намерите генирираните модели в директорията /src/types/models. За повече информация относно файла schema.graphql, проверете нашата документация в раздела Build/GraphQL Schema

# Обновяване на файла Project Manifest

Файлът Projet Manifest (project.yaml) може да се разглежда като начална точка за вашия проект, той определя повечето подробности за това как SubQuery ще индексира и трансформира данните от веригата.

Няма да правим много промени във файла на манифеста, тъй като той вече е настроен правилно, но трябва да променим нашите handlers. Remember we are planning to index all votes on the Terra Developer Fund (opens new window). This means that we we will look at messages that use the vote contract call, we need to update the datasources section to read the following.

dataSources:
 - kind: cosmos/Runtime
  startBlock: 3246370 # The block when the first proposal in this fund was created
  mapping:
   file: "./dist/index.js"
   handlers:
    - handler: handleTerraDeveloperFund
     kind: cosmos/MessageHandler
     filter:
      type: "/cosmwasm.wasm.v1.MsgExecuteContract"
      # Filter to only messages with the vote function call
      contractCall: "vote" # The name of the contract function that was called
      values: # This is the specific smart contract that we are subscribing to
       contract: "juno1lgnstas4ruflg0eta394y8epq67s4rzhg5anssz3rc5zwvjmmvcql6qps2"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

This means we'll run a handleTerraDeveloperFund mapping function each and every time there is a vote message from the Terra Developer Fund (opens new window) smart contract.

За повече информация относна файла Project Manifest (project.yaml), проверете документацията ни в раздела Build/Manifest File

# Добавяне на Mappring функция

Mapping функциите определят как данните от веригата се трансформират в оптимизирани обекти GraphQL, които по-рано сме дефинирали във файла schema.graphql.

Преминете към функцията за картографиране по подразбиране в директорията src/mappings. You'll see four exported functions, handleBlock, handleEvent, handleMessage, and handleTransaction. Since we are dealing only with messages, you can delete everything other than the handleMessage function.

The handleMessage function recieved event data whenever event matches the filters that we specify previously in our project.yaml. We are going to update it to process all vote messages and save them to the GraphQL entity that we created earlier.

You can update the handleMessage function to the following (note the additional imports and renaming the function):

import { Vote } from "../types";
import { CosmosMessage } from "@subql/types-cosmos";

export async function handleTerraDeveloperFund(
 message: CosmosMessage
): Promise<void> {
 // logger.info(JSON.stringify(message));
 // Example vote https://www.mintscan.io/juno/txs/EAA2CC113B3EC79AE5C280C04BE851B82414B108273F0D6464A379D7917600A4

 const voteRecord = new Vote(`${message.tx.hash}-${message.idx}`);
 voteRecord.blockHeight = BigInt(message.block.block.header.height);
 voteRecord.voter = message.msg.sender;
 voteRecord.proposalID = message.msg.msg.vote.proposal_id;
 voteRecord.vote = message.msg.msg.vote.vote === "yes";

 await voteRecord.save();
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

What this is doing is receiving a CosmosMessage which includes message data on the payload. We extract this data and then instantiate a new Vote entity that we defined earlier in the schema.graphql file. Добавяме допълнителна информация и след това използваме функцията .save() за запазване на новият обект (SubQuery автоматично ще го съхрани в базата данни).

За повече информация относно mapping функциите вижте нашата документация подBuild/Mappings

# Изграждане на проект

За да стартираме вашия нов проект SubQuery, първо трябва да изградим нашата работа. Изпълнете командата за изграждане от основната директория на проекта.

** Важно: Всеки път, когато правите промени във вашите mapping функции, ще трябва да изградите отново своя проект**

# Стартиране и запитване във вашия проект

# Стартиране на вашия проект с Docker

Всеки път, когато създавате нов проект на SubQuery, винаги трябва да го стартирате локално на вашия компютър, за да го тествате първо. Най-лесният начин да се направи това е чрез Docker.

Всички конфигурации, които контролират изпълнението на нодата SubQuery, са дефинирани в този файл docker-compose.yml. За нов проект, който току-що беше инициализиран, няма да е необходимо да променяте нищо, но можете да прочетете повече за файла и настройките в нашата Секция за стартиране на Проекта

В директорията на проекта изпълнете следната команда:

Изтеглянето на необходимите пакети може да отнеме известно време (@subql/node (opens new window), @subql/query (opens new window), and Postgres) за първи път, но скоро ще видите работеща нода SubQuery. Бъдете търпеливи.

# Направете заявка за вашият проект

Отворете браузъра си и отидете на http://localhost:3000 (opens new window).

Трябва да може да видите платформа GraphQL, показана в explorer, и готовите за заявка схеми. В горния десен ъгъл на playground ще намерите бутон Docs, който ще отвори чертеж с документация. Тази документация се генерира автоматично и ви помага да намерите за какви обекти и методи можете да направите заявка.

За нов стартов SubQuery проект можете да опитате следната заявка, за да получите представа как работи или научете повече относно езика за заявки GraphQL .

query {
  votes(
  first: 5
  orderBy: BLOCK_HEIGHT_DESC
  # filter: {proposalID: {equalTo: "4"}}
 ) {
  nodes {
   id
   blockHeight
   voter
   vote
  }
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

You can see the final code of this project here at https://github.com/jamesbayly/juno-terra-developer-fund-votes (opens new window)

# Публикувайте своя SubQuery проект

SubQuery предоставя безплатна управлявана услуга, с помощта който можете да разгърнете новия си проект. Може да го разгърнете в SubQuery Projects (opens new window) и да направите запитване с помощта на нашият Explorer (opens new window).

Прочетете ръководството, за да публикувате новия си проект в SubQuery Projects

# Следващите стъпки

Поздравления, вече имате локално работещ SubQuery проект, който приема заявки за GraphQL API за прехвърляне на данни от bLuna.

Сега, когато имате представа как се изгражда базисен SubQuery проект, възниква въпросът: какво да правите по-нататък? Ако се чувствате уверени, можете да започнете да научите повече за трите ключови файла. Файлът на манифеста, схемата GraphQL и mapping файл за съпоставяне в секцията за изграждане на тези документи.

В противен случай продължете към раздел Академия, където ще намерите повече обучителни семинари, уроци и примерни проекти. Там ще разгледаме по-разширени модификации и ще се потопим по-дълбоко в изпълнението на проекти на SubQuery, като стартираме лесно достъпни проекти с отворен код.

И накрая, ако търсите повече начини да стартирате и публикувате вашия проект, нашият Run & Раздел за публикуване предоставя подробна информация за всички начини за стартиране на вашия проект SubQuery и други разширени функции за агрегиране и абонамент на GraphQL.

Last update: August 5, 2022 10:08