การสนับสนุน EVM ของ Substrate

... 2022-8-15 About 1 min

# การสนับสนุน EVM ของ Substrate

เรามีตัวประมวลผลแหล่งข้อมูลแบบกำหนดเองได้ สำหรับ EVM ของ Moonbeam และ Moonriver ซึ่งทำให้มีวิธีง่ายๆในการคัดกรองและจัดทำดัชนี ทั้งกิจกรรม EVM และ Substrate บนเครือข่ายของ Moonbeam ภายในโครงการ SubQuery เดียวเท่านั้น

เครือข่ายที่สนับสนุน:

ชื่อเครือข่าย Endpoint ของ Websocket Endpoint ของ Dictionary
Moonbeam wss://moonbeam.api.onfinality.io/public-ws https://api.subquery.network/sq/subquery/moonbeam-dictionary
Moonriver wss://moonriver.api.onfinality.io/public-ws https://api.subquery.network/sq/subquery/moonriver-dictionary
Moonbase Alpha wss://moonbeam-alpha.api.onfinality.io/public-ws https://api.subquery.network/sq/subquery/moonbase-alpha-dictionary

คุณยังสามารถอ้างอิงถึงโปรเจ็กต์ตัวอย่างของ Moonriver EVM แบบพื้นฐาน (opens new window) ที่มี event handler และ call handler ด้วย ซึ่งโปรเจ็กต์นี้โฮสต์อยู่ใน SubQuery Explorer แล้วที่นี่ (opens new window)

# เริ่มต้นใช้งาน

 1. เพิ่มแหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง ในรูปแบบ dependency yarn add @subql/contract-processors
 2. เพิ่มแหล่งข้อมูลที่กำหนดเองตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 3. เพิ่มตัวจัดการ หรือ handle สำหรับแหล่งข้อมูลที่กำหนดเองให้กับโค้ดของคุณ

# ข้อมูลจำเพาะของแหล่งข้อมูล

ฟิลด์ ประเภท จำเป็นต้องมี คำอธิบาย
processor.file './node_modules/@subql/contract-processors/dist/moonbeam.js' ใช่ ไฟล์ที่อ้างอิงถึงโค้ดของตัวประมวลผลข้อมูล
processor.options ProcessorOptions ไม่ ตัวเลือกเฉพาะสำหรับโปรเซสเซอร์ของ Moonbeam
assets { [key: String]: { file: String }} ไม่ เป้าหมายของไฟล์สินทรัพย์ภายนอก

# ตัวเลือกโปรเซสเซอร์

ฟิลด์ ประเภท จำเป็นต้องมี คำอธิบาย
abi String ไม่ ABI ที่โปรเซสเซอร์ใช้เพื่อแยกวิเคราะห์ arguments ต้องเป็น key ของassets
address String or null ไม่ แอดเดรสในสัญญา (contact address) ที่เกิดเหตุการณ์เป็น from หรือ call null จะจับการ call ในการสร้าง contact

# MoonbeamCall

ทำงานในลักษณะเดียวกับ substrate/CallHandler ยกเว้นมี handler argument ที่แตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงการคัดกรองเล็กน้อย

ฟิลด์ ประเภท จำเป็นต้องมี คำอธิบาย
kind 'substrate/MoonbeamCall' ใช่ ระบุว่านี่คือ handler ประเภท Call
filter Call Filter ไม่ คัดกรองแหล่งข้อมูลเพื่อดำเนินการ

# Call Filters

ฟิลด์ ประเภท ตัวอย่าง คำอธิบาย
function String 0x095ea7b3, approve(address to,uint256 value) เป็นได้ทั้งสตริง Function Signature (opens new window) หรือฟังก์ชัน sighash เพื่อคัดกรองฟังก์ชันที่ called ในสัญญา (contract)
from String 0x6bd193ee6d2104f14f94e2ca6efefae561a4334b แอดเดรส Ethereum ที่ส่งธุรกรรม

# Handlers (ตัวดำเนินการ)

Handler นี้จะไม่เหมือนกับ handler ทั่วไป เนื่องจากคุณจะไม่ได้ SubstrateExtrinsic เป็นพารามิเตอร์ แต่คุณจะได้ MoonbeamCall ซึ่งอิงตามประเภท TransactionResponse (opens new window) ของ Ethers แทน

การเปลี่ยนแปลงจากประเภท TransactionResponse:

 • ไม่มีคุณสมบัติ wait และ confirmations
 • คุณสมบัติ success ถูกเพิ่มในรายการเพื่อให้ทราบว่าการทำธุรกรรมประสบความสำเร็จหรือไม่
 • args จะถูกเพิ่ม ถ้าหากมีการระบุในฟิลด์ abi และสามารถทำการ parse argument ได้สำเร็จ

# MoonbeamEvent

ทำงานในลักษณะเดียวกับ substrate/CallHandler ยกเว้นมี handler argument ที่แตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงการคัดกรองเล็กน้อย

ฟิลด์ ประเภท จำเป็นต้องมี คำอธิบาย
kind 'substrate/MoonbeamEvent' ใช่ ระบุว่านี่คือ handler ประเภท Event
filter Event Filter ไม่ คัดกรองแหล่งข้อมูลเพื่อดำเนินการ

# Event Filters (การคัดกรองอีเว้นท์)

ฟิลด์ ประเภท ตัวอย่าง คำอธิบาย
topics String array Transfer(address indexed from,address indexed to,uint256 value) หัวข้อการคัดกรอง อ้างอิงตามการคัดกรอง log ของ Ethereum JSON-PRC โดยสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ (opens new window).

หมายเหตุ: มีการปรับปรุงสองสามอย่างจากการคัดกรอง log พื้นฐาน:

 • หัวข้อไม่จำเป็นต้องมี pad เป็น 0
 • Event Fragment (opens new window) สามารถจัดเตรียมสตริงและแปลงเป็น id โดยอัตโนมัติ

# Handlers (ตัวดำเนินการ)

Handler นี้จะไม่เหมือนกับ handler ทั่วไป เนื่องจากคุณจะไม่ได้ SubstrateEvent เป็นพารามิเตอร์ แต่คุณจะได้ MoonbeamEvent ซึ่งอิงตามประเภทของ Log (opens new window) ของ Ethers แทน

การเปลี่ยนจากประเภท Log:

 • args จะถูกเพิ่ม ถ้าหากมีการระบุในฟิลด์ abi และสามารถทำการ parse argument ได้สำเร็จ

# ตัวอย่างแหล่งข้อมูล

นี่คือการดึงข้อมูลจากไฟล์ Manifest project.yaml

dataSources:
 - kind: substrate/Moonbeam
  startBlock: 752073
  processor:
   file: './node_modules/@subql/contract-processors/dist/moonbeam.js'
   options:
    # Must be a key of assets
    abi: erc20
    # Contract address (or recipient if transfer) to filter, if `null` should be for contract creation
    address: '0x6bd193ee6d2104f14f94e2ca6efefae561a4334b'
  assets:
   erc20:
    file: './erc20.abi.json'
  mapping:
   file: './dist/index.js'
   handlers:
    - handler: handleMoonriverEvent
     kind: substrate/MoonbeamEvent
     filter:
      topics:
       - Transfer(address indexed from,address indexed to,uint256 value)
    - handler: handleMoonriverCall
     kind: substrate/MoonbeamCall
     filter:
      ## The function can either be the function fragment or signature
      # function: '0x095ea7b3'
      # function: '0x7ff36ab500000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      # function: approve(address,uint256)
      function: approve(address to,uint256 value)
      from: '0x6bd193ee6d2104f14f94e2ca6efefae561a4334b'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

# ข้อจำกัดที่ทราบ

 • ตอนนี้ยังไม่มีวิธีการทำ query สถานะ EVM ภายใน handler
 • ไม่มีวิธีที่จะได้รับใบตอบรับการทำธุรกรรมกับ call handlers
 • คุณสมบัติ blockHash ไม่ได้กำหนดไว้ในขณะนี้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติ blockNumber แทนได้
Last update: August 15, 2022 23:43