ฟังก์ชั่นการรวม

... 2022-10-5 Less than 1 minute

# ฟังก์ชั่นการรวม

# ฟังก์ชั่นจัดกลุ่มโดย (GroupBy)

SubQuery รองรับฟังก์ชันการรวมขั้นสูงเพื่อให้คุณสามารถคำนวณชุดของค่าต่าง ๆ ในระหว่างการสืบค้นของคุณได้

โดยฟังก์ชันการรวมมักใช้กับฟังก์ชัน GroupBy ในการสืบค้น

ซึ่ง GroupBy นั้นจะช่วยให้คุณรับค่าที่แตกต่างกันอย่างรวดเร็วในชุดจาก SubQuery ในการสืบค้นเพียงครั้งเดียว

Graphql Groupby

# ฟังก์ชั่นการรวมขั้นสูง

SubQuery มีฟังก์ชันการรวมต่อไปนี้เมื่ออยู่ในโหมดที่ไม่ปลอดภัย:

  • sum (ใช้กับช่องตัวเลข) - ผลลัพธ์ของการเพิ่มค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน
  • distinctCount (ใช้กับทุกช่อง) - การนับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำ
  • min (ใช้กับช่องตัวเลข) - ค่าที่น้อยที่สุด
  • max (ใช้กับช่องตัวเลข) - ค่าที่มากที่สุด
  • average (ใช้กับช่องตัวเลข) - ค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต)
  • stddevSample (ใช้กับช่องตัวเลข) - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง
  • stddevPopulation (ใช้กับช่องตัวเลข) - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร
  • varianceSample (ใช้กับช่องตัวเลข) - ความแปรปรวนตัวอย่าง
  • variancePopulation (ใช้กับช่องตัวเลข) - ความแปรปรวนประชากร

SubQuery's implementation of aggregate functions is based on pg-aggregates (opens new window), you can find more information there.

Important Please note that you must enable the `--unsafe` flag on the query service in order to use these functions. [Read more](./references.md#unsafe-2).

Also, note that the --unsafe command will prevent your project from being run in the SubQuery Network, and you must contact support if you want this command to be run with your project in SubQuery's managed service (opens new window). :::

Last update: October 5, 2022 01:44