Cài đặt SubQuery

SubQuery TeamKhoảng 2 phút

Cài đặt SubQuery

Có nhiều thành phần cần thiết khi bạn muốn tạo một dự án sử dụng SubQuery: @subql/cliopen in new window được sử dụng để xây dựng dự án bằng SubQuery. Thành phần @subql/nodeopen in new window là bắt buộc để chạy trình chỉ mục. Thư viện @subql/queryopen in new window là bắt buộc để tạo các truy vấn.

Cài đặt @subql/cli

@subql/cliopen in new window giúp tạo nên khung dự án(project framework), nghĩa là bạn không phải bắt đầu từ đầu, giúp tiết kiệm thời gian.

Cài đặt SubQuery CLI trên toàn cầu trên thiết bị đầu cuối (terminal) của bạn bằng cách sử dụng Yarn hoặc NPM:

::: code-tabs @tab npm bash npm install -g @subql/cli