Hello World (localhost & Docker)

SubQuery TeamKhoảng 4 phút

Hello World (localhost & Docker)

Chào mừng bạn đến với phần khởi đầu nhanh SubQuery Hello World. Khởi động nhanh nhằm mục đích chỉ cho bạn cách bạn có được dự án khởi động mặc định đang chạy trong Docker trong một vài bước đơn giản.

Mục tiêu học tập

Khi kết thúc phần quick start này, bạn sẽ:

  • hiểu các yêu cầu bắt buộc
  • hiểu các lệnh phổ biến cơ bản
  • có thể điều hướng đến localhost:3000 và xem sân chơi
  • chạy một truy vấn đơn giản để lấy chiều cao khối của mạng chính Polkadot

Đối tượng mục tiêu

Hướng dẫn này hướng tới các nhà phát triển mới đã có một số kinh nghiệm phát triển và muốn tìm hiểu thêm về SubQuery.

Video hướng dẫn


Điều kiện tiên quyết

Bạn sẽ cần:

  • quản lý gói yarn hoặc npm
  • SubQuery CLI (@subql/cli)
  • Docker

Bạn có thể chạy các lệnh sau trong một thiết bị đầu cuối để xem liệu bạn đã có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào trong số này chưa.

yarn -v (or npm -v)
subql -v
docker -v

Đối với người dùng nâng cao hơn, hãy sao chép và dán nội dung sau:

echo -e "My yarn version is:" `yarn -v` "\nMy subql version is:" `subql -v`  "\nMy docker version is:" `docker -v`

Điều này sẽ trả về: (đối với người dùng npm, thay thế yarn bằng npm)

My yarn version is: 1.22.10
My subql version is: @subql/cli/0.9.3 darwin-x64 node-v16.3.0
My docker version is: Docker version 20.10.5, build 55c4c88

Nếu bạn đạt được những điều trên, thì bạn đã tốt để tiếp tục. Nếu không, hãy nhấp vào các liên kết sau để cài đặt chúng:

1. Khởi tạo dự án

Bước đầu tiên khi bắt đầu với SubQuery là chạy lệnh subql init. Hãy khởi tạo một dự án bắt đầu với tên subqlHelloWorld. Lưu ý rằng chỉ tác giả là bắt buộc. Mọi thứ khác được để trống bên dưới.

> subql init subqlHelloWorld
? Lựa chọn một mạng Polkadot
? Select a template project subql-starter     Starter project for subquery
Cloning project... done
RPC endpoint: [wss://polkadot.api.onfinality.io/public-ws]:
Git repository [https://github.com/subquery/subql-starter]:
Fetching network genesis hash... done
Author [Ian He & Jay Ji]:
Description [This project can be use as a starting po...]:
Version [0.0.4]:
License [MIT]:
Preparing project... done
subqlHelloWorld is ready

Đừng quên thay đổi thành thư mục mới này.

cd subqlHelloWorld

2. Cài đặt phần phụ thuộc

Bây giờ cài đặt yarn hoặc node để cài các phụ thuộc khác nhau.

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn install