Bỏ qua nội dung chính

Connect to your new project

SubQuery TeamÍt hơn 1 phút

Connect to your new project

Once your deployment has succesfully completed and our nodes have indexed your data from the chain, you'll be able to connect to your project via the displayed Query endpoint.

Các dự án đang được triển khai và đồng bộ

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào ba dấu chấm bên cạnh tiêu đề dự án của mình và xem nó trên SubQuery Explorer. There you can use the in browser playground to get started.

Projects in SubQuery Explorer

Note Learn more about the [GraphQL Query language.](./graphql.md) :::