SubQuery Foundation

SubQuery TeamKhoảng 1 phút

SubQuery Foundation

SubQuery Foundation phục vụ để quản lý và phát triển Mạng SubQuery và hệ sinh thái của nó. Mục đích của nó là để thúc đẩy và định hướng sự phát triển và tăng trưởng của Mạng SubQuery và cung cấp hỗ trợ cho người dùng và nhà phát triển để xây dựng các dự án SubQuery của riêng họ.

SubQuery Foundation là bước đầu tiên hướng tới việc phân cấp quyền sở hữu đối với Mạng SubQuery.

Mục đích

Mạng SubQuery sẽ được quản lý bởi SubQuery Foundation. SubQuery Foundation sẽ là một tổ chức phi lợi nhuận được tạo ra đặc biệt để phục vụ, quản lý và phát triển Mạng SubQuery và cung cấp hỗ trợ cho người dùng và nhà phát triển tham gia.

SubQuery Foundation dự kiến ​​sẽ có các nhiệm vụ sau:

  • Phát triển và cập nhật Mạng SubQuery.
  • Quản lý và phân phối tài sản từ Foundation Treasury.
  • Quản lý Chương trình Tài trợ SubQuery để kích thích phát triển hệ sinh thái và mạng lưới.
  • Phát triển hệ sinh thái SubQuery của các đối tác và cộng đồng người dùng.
  • Hướng dẫn các chương trình giáo dục và tài liệu.
  • Phân cấp quyền kiểm soát đối với Mạng SubQuery.

Theo kế hoạch, SubQuery Foundation sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng SubQuery, người sẽ giám sát các quyết định quản trị và sẽ bao gồm các đại diện chủ chốt từ nhóm SubQuery cốt lõi cũng như các đối tác và cố vấn chính khác.