Терминология

... 2022-12-1 Less than 1 minute

# Терминология

  • SubQuery Project (където се случват магиите): Определение (@subql/cli (opens new window)) за това как SubQuery Node трябва да преминава и агрегира мрежата от проекти и как данните трябва да бъдат трансформирани и съхранени, за да бъдат включени полезни GraphQL заявки
  • SubQuery Node (където се изпълнява работата): Пакет (@subql/node (opens new window)) което ще приеме дефиницията на проекта SubQuery и ще стартира нода, която от своя страна постоянно индексира свързаната мрежа към базата данни
  • Услуга за запитвания SubQuery (откъдето получаваме данните): Пакет (@subql/query (opens new window)), взаимодействащ с GraphQL API на активната вече нода SubQuery за запитване и преглед на индексираните данни
  • GraphQL (как правим запитвания за данните): Език за запитвания за APIs който е специално подходящ за гъвкави данни, базирани върху графици - вижgraphql.org (opens new window)
Last update: December 1, 2022 23:29