Динамични източници на данни

SubQuery TeamAbout 2 min

Динамични източници на данни

Съществуват случаи, в които няма как да знаете всички параметри относно източника на данни при стартиране на проекта си. Пример за това е фабрика за контракти, която създава нови екземпляри на контрактите на един по-късен етап. Невъзможно е да се знае предварително какви ще бъдат адресите на контрактите. Тук идва възможността за динамично създаване на нови източници на данни.

Поле templates

За да използвате опцията за динамични източници на данни, трябва да притежавате версия на спецификацията 0.2.1. Ако използвате версията 0.2.0 всичко, което трябва да направите, е да смените specVersion. Ако използвате по-ниска версия, първо трябва да я актуализирате до 0.2.0 с помощта на subql migrate.

Версия на спецификацията 0.2.1 ще генерира ново поле templates. Шаблоните (Templates) са подобни като при източниците на данни с няколко разлики.

 • Необходима е команда name за идентифициране на шаблона
 • startBlock повече не необходим. Той ще бъде зададен в блока, в който е създаден източникът на данни
 • В случай на персонализиран източник на данни, полето processor.options може да бъде частично попълнено, останалите опции ще бъдат предоставени при самото създаване на екземпляра на източника за данни.

Пример на проект

Най-добрият начин за демонстриране на използването на динамичните източници на данни е с помощта на пример.

Примерът по-долу е за децентрализирана борса, която има фабричен контракт, който внедрява нов контракт, в случай на добавяне на двойка за търговия. При стартиране на един проект, не е възможно да се знаят адресите на всички контракти за търговски двойки, които вече са създадени или предстоят да бъдат създадени. Източниците на данни могат да бъдат динамично създадени програмно чрез съпоставяне с шаблон, за индексация на новосъздадените контракти за търговските двойки.

project.yaml

specVersion: 0.2.1
name: example-project
version: 1.0.0
description: ''
repository: ''
schema:
 file: ./schema.graphql
network:
 genesisHash: '0x91bc6e169807aaa54802737e1c504b2577d4fafedd5a02c10293b1cd60e39527'
 chaintypes:
  file: "./types.yaml"
dataSources:
 - kind: substrate/Moonbeam
  startBlock: 1358833
  processor:
   file: './node_modules/@subql/contract-processors/dist/moonbeam.js'
   options:
    abi: exchangeFactory
    address: '0x0000000000000000000000000000000000000000'
  assets:
   exchangeFactory:
    file: ./src/exchangeFactory.abi.json
  mapping:
   file: ./dist/index.js
   handlers:
    - handler: handleNewTradingPair
     kind: substrate/MoonbeamEvent
     filter:
      topics:
       - newTradingPair(address exchange, address token1, address token2)

templates:
 - name: TradingPair
  kind: substrate/Moonbeam
  processor:
   file: './node_modules/@subql/contract-processors/dist/moonbeam.js'
   options:
    abi: tradingPair
    # we do not know the address at this point, it will be provided when instantiated
  assets:
   tradingPair:
    file: ./src/tradingPair.abi.json
  mapping:
   file: ./dist/index.js
   handlers:
    - handler: handleLiquidityAdded
     kind: substrate/MoonbeamEvent
     filter:
      topics:
       - liquidityAdded(address provider, uint256 amount1, uint256 amount2)

mappingHandlers.ts

// Тази функция се определя с помощта на командата cli `subql codegen` 
import { createTradingPairDatasource } from '../types';
import {MoonbeamEvent} from '@subql/contract-processors/dist/moonbeam';

async function handleNewTradingPair(event: MoonbeamEvent): Promise<void> {
 const { exchange, token1, token2 } = event.args;

 // Създайте нов източник на данни, като предоставите адреса на контракта за обмен на търговската двойка
 await createTradingPairDatasource({ address: exchange });
}

async function handleLiquidityAdded(event: MoonbeamEvent): Promise<void> {
 /* mapping fuction implementation here */
}

Преглед на проектите от Динамични източници на данни

Динамичните източници на данни се съхраняват като част от метаданните. Ако искате да разгледате някой детайли, може да ги изискате както е показано долу:

{
 _metadata {
  dynamicDatasources
 }
}

Резултат

{
 "data": {
  "_metadata": {
   "dynamicDatasources": "[{\"templateName\":\"TradingPair\",\"args\":{\"address\":\"0x0000000000000000000000000000000000000000\"},\"startBlock\":1358833}]"
  }
 }
}