Манифест Файл

SubQuery TeamAbout 7 min

Манифест Файл

Файлът Manifest project.yaml може да се разглежда като входящата точка на вашия проект, той дефинира повечето подробности за това как SubQuery ще индексира и трансформира данните от веригата.

Манифестът може да бъде във формат YAML или JSON. В този документ ще използваме YAML във всички примери. По-долу е даден стандартен пример за основен project.yaml.

::: code-tabs @tab v0.2.0 yml specVersion: 0.2.0 name: example-project # version: 1.0.0 # Версия на проекта description: '' # Посочете името на проекта repository: 'https://github.com/subquery/subql-starter' # Git адрес на хранилището на вашия проект schema: file: ./schema.graphql # Местоположението на вашия файл със схема на GraphQL network: genesisHash: '0x91b171bb158e2d3848fa23a9f1c25182fb8e20313b2c1eb49219da7a70ce90c3' # Генезис хеш на мрежата endpoint: 'wss://polkadot.api.onfinality.io/public-ws' # По избор предоставете HTTP крайната точка на речник с пълна верига, за да ускорите обработката dictionary: 'https://api.subquery.network/sq/subquery/dictionary-polkadot' dataSources: - kind: substrate/Runtime startBlock: 1 # Това променя вашия начален блок за индексиране, задайте го по-високо, за да пропуснете първоначалните блокове с по-малко данни mapping: file: "./dist/index.js" handlers: - handler: handleBlock kind: substrate/BlockHandler - handler: handleEvent kind: substrate/EventHandler filter: #Filter is optional module: balances method: Deposit - handler: handleCall kind: substrate/CallHandler ```` @tab v0.0.1 yml specVersion: "0.0.1" description: '' # Описание на вашия проект repository: 'https://github.com/subquery/subql-starter' # Git адрес на хранилището на вашия проект schema: ./schema.graphql # Местоположението на вашия файл със схема на GraphQL network: endpoint: 'wss://polkadot.api.onfinality.io/public-ws' # По избор предоставете HTTP крайната точка на речник с пълна верига, за да ускорите обработката dictionary: 'https://api.subquery.network/sq/subquery/dictionary-polkadot' dataSources: - name: main kind: substrate/Runtime startBlock: 1 # Това променя вашия начален блок за индексиране, задайте го по-високо, за да пропуснете първоначалните блокове с по-малко данни mapping: handlers: - handler: handleBlock kind: substrate/BlockHandler - handler: handleEvent kind: substrate/EventHandler filter: #Филтърът е по избор, но се препоръчва за ускоряване на обработката на събития module: balances method: Deposit - handler: handleCall kind: substrate/CallHandler ```` :::

Мигриране от v0.0.1 към v0.2.0 upgrade

**Ако имате проект със specVersion v0.0.1, можете да използвате subql migrate за бързо ъпдейтване. Вижте тук за повече информация **

Под мрежа:

 • Има ново**задължително поле ** genesisHash, което помага да се идентифицира използваната верига.
 • За v0.2.0 и по-нова версия, можете да свържете външен chaintype file, ако препращате към персонализирана верига.

Под Източници на данни:

 • Може директно да свържете входната точка index.js за мапинг манипулатори. По подразбиране този index.js ще се генерира от index.ts по време на процеса на изграждане.
 • Източниците на данни вече могат да бъдат или обикновен източник на данни по време на изпълнение, или персонализиран източник на данни.

CLI Опции

По подразбиране CLI ще генерира SubQuery проекти за версия v0.2.0 на спецификацията. Това поведение може да бъде прекратено, чрез стартиране на subql init --specVersion 0.0.1 PROJECT_NAME, въпреки че това не се препоръчва, тъй като проектът няма да се поддържа от хостваната SubQuery услуга в бъдеще

subql migrate може да се стартира в съществуващ проект, за да мигрира манифеста на проекта към най-новата версия.

USAGE $ subql init [PROJECTNAME]

АРГУМЕНТИ PROJECTNAME Дава име на началния проект

| Опции | Описание | | ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | | -f, --force | | | -l, --location=location | локална папка, в която да създадете проекта | | --install-dependencies | Инсталирайте и зависимостите | | --npm | Принудително използване на NPM вместо прежда, работи само с флаг install-dependencies | | --specVersion=0.0.1 | 0.2.0 [default: 0.2.0] | Версията на спецификацията, която ще се използва от проекта |

Обзор

Най-високо ниво спецификации

Полеv0.0.1v0.2.0Описание
specVersionНизНиз0.0.1 or 0.2.0 - версия на спецификацията на файла на манифеста
name𐄂НизИме на проекта
version𐄂НизВерсия на вашия проект
descriptionНизНизОписание на вашия проект
repositoryНизНизGit адрес на хранилището на вашия проект
schemaНизСпецификация на схематаМестоположението на вашия файл със схема на GraphQL
networkМрежова спецификацияМрежова спецификацияПодробности за мрежата, която трябва да бъде индексирана
dataSourcesСпецификация на източника на данниСпецификация на източника на данни

Спецификация на схемата

Полеv0.0.1v0.2.0Описание
file𐄂StringМестоположението на вашия файл със схема на GraphQL

Мрежова спецификация

Полеv0.0.1v0.2.0Описание
genesisHash𐄂НизГенезисният хеш на мрежата
endpointНизНизДефинира wss или ws крайната точка на блокчейна, която да бъде индексирана - Това трябва да е пълен архивен нод. Можете да извлечете ендпойнт за всички парачейни безплатно OnFinalityopen in new window
dictionaryНизНизПрепоръчва се да се предостави HTTP еднпойнт на речник с пълна верига, за да се ускори обработката - четенекак работи SubQuery речникът.
chaintypes𐄂{file:String}Път към файла с типове вериги, приема.jsonили.yaml формат

Спец. източник на данни

Дефинира данните, които ще бъдат филтрирани и извлечени, и местоположението на манипулатора на функцията за преобразуване, за да се приложи трансформацията на данни.

Полеv0.0.1v0.2.0Описание
nameНиз𐄂Име на източника на данни
kindsubstrate/Runtimesubstrate/Runtime, substrate/CustomDataSourceПоддържаме тип данни от среда за изпълнение на субстрата по подразбиране, като блок, събитие и външно (повикване).
От v0.2.0 поддържаме данни от персонализирана среда за изпълнение, като интелигентен договор.
startBlockЦяло числоЦяло числоТова променя вашия начален блок за индексиране, задайте го по-високо, за да пропуснете първоначалните блокове с по-малко данни
mappingМапинг спецификацииМапинг спецификации
filternetwork-filters𐄂Филтрирайте източника на данни за изпълнение по името на спецификацията на ендпойнта на мрежата

Мапинг спецификации

Полеv0.0.1v0.2.0Описание
fileНиз𐄂Път до записа за мапинг
handlers & filtersМанипулатори и филтри по подразбиранеМанипулатори и филтри по подразбиране,
Персонализирани манипулатори и филтри
Избройте всички мапинг функции и съответните им типове манипулатори, с допълнителни филтри за мапинг.

За персонализирани манипулатори за мапинг по време на изпълнение, моля, вижте Персонализирани източници на данни

Източници на данни и мапинг

В този раздел ще говорим за времето за изпълнение на substrate по подразбиране и неговият мапинг. Ето един пример:

dataSources:
 - kind: substrate/Runtime # Indicates that this is default runtime
  startBlock: 1 # This changes your indexing start block, set this higher to skip initial blocks with less data
  mapping:
   file: dist/index.js # Entry path for this mapping

Манипулатори на мапинг и филтри

Следващата таблица обяснява филтрите, поддържани от различни манипулатори.

Вашият SubQuery проект ще бъде много по-ефективен, когато използвате само манипулатори на събития и повиквания с подходящи филтри за мапинг

МанипулаторПоддържан филтър
BlockHandlerspecVersion
EventHandlermodule,method
CallHandlermodule,method ,success

Филтрите за мапинг по време на изпълнение са изключително полезна функция, за да решите кой блок, събитие или външен елемент ще задейства мапинг манипулатор.

Само входящите данни, които отговарят на условията на филтъра, ще бъдат обработени от мапинг функциите. Мапинг филтрите не са задължителни, но са силно препоръчителни, тъй като значително намаляват количеството данни, обработвани от вашия SubQuery проект и ще подобрят ефективността на индексирането.

# Примерен филтър от callHandler
филтър:
 module: balances
 method: Deposit
 success: true
 • Филтрите за модули и методи се поддържат на всяка верига, базирана на substrate.
 • Филтърът за успех приема булева стойност и може да се използва за филтриране на външния по неговия статус на успех.
 • Филтърът specVersion определя диапазона на версията на спецификацията за блок на substrate. Следващите примери описват как да зададете диапазони на версиите.
филтър:
 specVersion: [23, 24]  # Индексен блок със specVersion между 23 и 24 (включително).
 specVersion: [100]   # Индексен блок със specVersion по-голям или равен на 100.
 specVersion: [null, 23] # Индексен блок със specVersion по-малък или равен на 23.

Персонализирани вериги

Мрежова спецификация

Когато се свързвате към различен парачейн на Polkadot или дори към персонализирана верига на substrate, ще трябва да редактирате раздела за мрежови спецификации на този манифест.

genesisHash винаги трябва да бъде хешът на първия блок от персонализираната мрежа. Можете лесно да промените това, като отидете на PolkadotJSopen in new window and looking for the hash on block 0 (вижте изображението по-долу).

Genesis Hash

Освен това, ще трябва да актуализирате ендпойнта. Това дефинира ендпойнта wss на блокчейна, която трябва да бъде индексирана - това трябва да е пълен архивен нод. Можете да извлечете ендпойнт за всички парачейни безплатно OnFinalityopen in new window

Видове вериги

Можете да индексирате данни от персонализирани вериги, като включите и типове вериги в манифеста.

Поддържаме допълнителните типове, използвани от модулите на substrate, по време на изпълнение typesAlias, typesBundle, typesChain, поддържат се и typesSpec.

В примера v0.2.0 по-долу, network.chaintypes сочат към файл, който включва всички персонализирани типове. Това е стандартен файл със спецификации на веригата, който декларира специфичните типове, поддържани от този блокчейн в .json, .yaml или .js формат.

::: code-tabs @tab v0.2.0 yml network: genesisHash: '0x91b171bb158e2d3848fa23a9f1c25182fb8e20313b2c1eb49219da7a70ce90c3' endpoint: 'ws://host.kittychain.io/public-ws' chaintypes: file: ./types.json # относителният път на файла до мястото, където се съхраняват персонализирани типове ...