Флагове на командния ред

... 2022-8-15 About 4 min

# Флагове на командния ред

# subql (cli)

# --help

> subql --help

Команди
 build   Изграждане на SubQuery кода
 codegen Генериране на схеми за graph node
 help   десплей помощ за subql
 init   инициализиране на scaffold subquery проект
 migrate  мигриране на Subquery project манифеста v0.0.1 към v0.2.0
 publish  ъплоад на проекта SubQuery към IPFS
 validate проверете папка или github репо дали проект е валидиран
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# изграждане

Тази команда използва webpack за създаване на пакет за проекта subquery.

Опции Описание
-l, --location локална папка на проекта subquery (ако все още не сте в папка)
-o, --output посочете изходната папка на build например build-folder
--mode=(production prod
 • С помощта на subql build можете да посочите допълнителни входни точки в полето за експортиране, въпреки че то постоянно ще се изгражда index.ts автоматично

 • Трябва да притежавате версия @subql/cli v0.19.0 или по-висока за да използвате полето за експортране.

 • Всяко поле exports трябва да съответства на типа (напр. "entry": "./src/file.ts"), или ще бъде игнорирано при изграждането.

Futher example (opens new window).

# subql-node

# --help

Тук са показани опциите за помощ.

> subql-node --help
Options:
   --help        Show help                 [boolean]
   --version       Show version number            [boolean]
 -f, --subquery      Local path of the subquery project     [string]
   --subquery-name    Name of the subquery project  [deprecated] [string]
 -c, --config       Specify configuration file         [string]
   --local        Use local mode        [deprecated] [boolean]
   --force-clean     Force clean the database, dropping project schemas
              and tables                 [boolean]
   --db-schema      Db schema name of the project        [string]
   --unsafe       Allows usage of any built-in module within the
              sandbox          [boolean][default: false]
   --batch-size     Batch size of blocks to fetch in one round [number]
   --scale-batch-size  scale batch size based on memory usage
                           [boolean] [default: false]
   --timeout       Timeout for indexer sandbox to execute the mapping
              functions                  [number]
   --debug        Show debug information to console output. will
              forcefully set log level to debug
                           [boolean] [default: false]
   --profiler      Show profiler information to console output
                           [boolean] [default: false]
   --subscription    Enable subscription    [boolean] [default: false]                           
   --network-endpoint  Blockchain network endpoint to connect   [string]
   --output-fmt     Print log as json or plain text
                      [string] [choices: "json", "colored"]
   --log-level      Specify log level to print. Ignored when --debug is
              used
     [string] [choices: "fatal", "error", "warn", "info", "debug", "trace",
                                    "silent"]
   --migrate       Migrate db schema (for management tables only)
                           [boolean] [default: false]
   --timestamp-field   Enable/disable created_at and updated_at in schema
                           [boolean] [default: false]
 -d, --network-dictionary Specify the dictionary api for this network [string]
 -m, --mmr-path      Local path of the merkle mountain range (.mmr) file
                                    [string]
   --proof-of-index   Enable/disable proof of index
                           [boolean] [default: false]
 -p, --port        The port the service will bind to      [number]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

# --version

Това показва текущата версия.

> subql-node --version
0.19.1
1
2

# -f, --subquery

Използвайте този флаг, за да стартирате проекта SubQuery.

subql-node -f . // OR
subql-node --subquery .
1
2

# --subquery-име (отхвърлено)

Този флаг ви позволява да посочите име за вашия проект, което действа по начин, пресъздаващ екземпляр на вашия проект. След предоставяне на ново име се създава нова схема на базата данни и синхронизирането на блокове започва от нула. Остарял в полза на --db-schema

subql-node -f . --subquery-name=test2
1

# -c, --config

Всички тези различни конфигурации могат да бъдат позиционирани във файла .yml или .json, към който ще препращат след това чрез конфигурационен флаг.

Пример на subquery_config.yml файл:

subquery: . // Mandatory. Това е локалният път на проекта. Точката тук означава текущата локална директория.
subqueryName: hello // Име по избор
batchSize: 55 // Незадължителна конфигурация
1
2
3

Поставете този файл в същата директория, в която се намира и проекта. След това в текущата директория на проекта стартирайте:

> subql-node -c ./subquery_config.yml
1

# --local (deprecated)

Този флаг се използва главно за отстраняване на грешки или бъгове, като създава таблица starter_entity таблица по подразбиране в стандартната схема "postgres".

subql-node -f . --local
1

Имайте предвид, че след като използвате този флаг, премахването му няма да означава, че той ще насочва към друга база данни. За да насочите към друга база данни, ще трябва да създадете НОВА база данни и да промените настройките на env към тази нова база данни. С други думу, "export DB_DATABASE=<new_db_here>"

# --force-clean

Този флаг принуждава схемите и таблиците на проекта да се опресняват, което е полезно при итеративното проектиране на graphql схеми по такъв начин, че новите стартирания на проекта винаги да работят с обновено състояние. Имайте предвид, че този флаг също така ще изтрие всички индексирани данни.

# --db-schema

Този флаг ви позволява да посочите име за схемата на базата данни за проекта. След предоставяне на ново име създава се нова схема на базата данни с това име и започва индексирането на блокове.

subql-node -f . --db-schema=test2
1

# --subscription

Това ще създаде тригер за уведомяване за обект, това също е предпоставка за активиране на функцията за абонамент в услугата за заявки.

# --unsafe

Проектите SubQuery обикновено се стартират в изолирана среда javascript, спазвайки изискванията за сигурност, за да се ограничи достъп на проекта към вашата система. Sandbox ограничава наличния импорт на javascript към следните модули:

["assert", "buffer", "crypto", "util", "path"];
1

Въпреки че това повишава сигурността, ние разбираме също така, че се ограничава наличната функционалност на вашата SubQuery. Командата --unsafe импортира всички javascript модули по подразбиране, което значително увеличава sandbox функционалността за сметка намаляването нивото на сигурност.

Обърнете внимание, че командата --unsafe ще попречи на вашия проект да се изпълнява в SubQuery мрежата и трябва да се свържете с поддръжката, ако искате тази команда да се изпълнява с вашия проект в управляваната услуга на SubQuery (project.subquery.network (opens new window))

# --batch-size

Този флаг ви позволява да зададете размера на партидата в командния ред. Ако размерът на партидата е зададен и в конфигурационния файл, това има решение.

> subql-node -f . --batch-size=20
2021-08-09T23:24:43.775Z <fetch> INFO fetch block [6601,6620], total 20 blocks
2021-08-09T23:24:45.606Z <fetch> INFO fetch block [6621,6640], total 20 blocks
2021-08-09T23:24:47.415Z <fetch> INFO fetch block [6641,6660], total 20 blocks
2021-08-09T23:24:49.235Z <fetch> INFO fetch block [6661,6680], total 20 blocks
1
2
3
4
5

# --scale-batch-size

Мащабирайте размера на патидата за вземане въз основа на използването на паметта

# --timeout

Задайте персонализирано време за изчакване javascript Sandbox за изпълнение на функции за картографиране след блока, преди функцията за картографиране на блокове да изиска тайм-аут изключение

# --debug

Това извежда информация за отстраняване на грешки към изхода на конзолата и принудително активира нивото на регистрационния файл за отстраняване на грешки.

> subql-node -f . --debug
2021-08-10T11:45:39.471Z <db> DEBUG Executing (1b0d0c23-d7c7-4adb-a703-e4e5c414e035): INSERT INTO "subquery_1"."starter_entities" ("id","block_height","created_at","updated_at") VALUES ($1,$2,$3,$4) ON CONFLICT ("id") DO UPDATE SET "id"=EXCLUDED."id","block_height"=EXCLUDED."block_height","updated_at"=EXCLUDED."updated_at" RETURNING "id","block_height","created_at","updated_at";
2021-08-10T11:45:39.472Z <db> DEBUG Executing (default): UPDATE "subqueries" SET "next_block_height"=$1,"updated_at"=$2 WHERE "id" = $3
2021-08-10T11:45:39.472Z <db> DEBUG Executing (1b0d0c23-d7c7-4adb-a703-e4e5c414e035): COMMIT;
1
2
3
4

# --profiler

Тук се показва информацията за профила.

subql-node -f . --local --profiler
2021-08-10T10:57:07.234Z <profiler> INFO FetchService, fetchMeta, 3876 ms
2021-08-10T10:57:08.095Z <profiler> INFO FetchService, fetchMeta, 774 ms
2021-08-10T10:57:10.361Z <profiler> INFO SubstrateUtil, fetchBlocksBatches, 2265 ms
2021-08-10T10:57:10.361Z <fetch> INFO fetch block [3801,3900], total 100 blocks
1
2
3
4
5

# --network-endpoint

Този флаг позволява на потребителите да заменят конфигурацията на крайната точка на мрежата от файла на манифеста.

subql-node -f . --network-endpoint="wss://polkadot.api.onfinality.io/public-ws"
1

Имайте предвид, че това също трябва да бъде зададено във файла на манифеста, в противен случай ще получите:

ERROR Create Subquery project from given path failed! Error: failed to parse project.yaml.
Пример на ProjectManifestImpl не е преминал валидирането:
 - property network has failed the following constraints: isObject
 - property network.network has failed the following constraints: nestedValidation
1
2
3
4

# --output-fmt

Има два различни изходни формата на терминала. JSON or colored. Colored е значение по подразбиране и съдържа цветен текст.

> subql-node -f . --output-fmt=json
{"level":"info","timestamp":"2021-08-10T11:58:18.087Z","pid":24714,"hostname":"P.local","category":"fetch","message":"fetch block [10501,10600], total 100 blocks"}
1
2
> subql-node -f . --output-fmt=colored
2021-08-10T11:57:41.480Z <subql-node> INFO node started
(node:24707) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
2021-08-10T11:57:48.981Z <fetch> INFO fetch block [10201,10300], total 100 blocks
2021-08-10T11:57:51.862Z <fetch> INFO fetch block [10301,10400], total 100 blocks
1
2
3
4
5

# --log-level

Има 7 възможности за избор. “fatal”, “error”, “warn”, “info”, “debug”, “trace”, “silent”. Примерът по-долу показва безшумния режим. Нищо няма да бъде отпечатано в терминала, така че единственият начин да се определи дали дадена нода работи или не е да се направи заявка в базата данни за броя на редовете (select count(*) from subquery_1.starter_entities) или да се поиска височината на блока.

> subql-node -f . --log-level=silent
(node:24686) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
(node:24686) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
(node:24686) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
(node:24686) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
(node:24686) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
(node:24686) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
(node:24686) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
(node:24686) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
(node:24686) [PINODEP007] Warning: bindings.level is deprecated, use options.level option instead
(node:24686) [DEP0152] DeprecationWarning: Custom PerformanceEntry accessors are deprecated. Моля, използвайте свойството detail.
(node:24686) [PINODEP007] Предупреждение: bindings.level е отхвърлен, вместо това използвайте опцията options.level
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# --timestamp-field

По подразбиране тази стойност е true. когато е зададено значение false:

> subql-node -f . –timestamp-field=false
1

Това премахва колоните created_at и updated_at в таблицата starter_entities.

# -d, --network-dictionary

Това ви позволява да посочите крайна точка на речника, безплатна услуга, която се предоставя и разполага на:https://explorer.subquery.network/ (opens new window) (search for dictionary) и представлява крайната точка на API: https://api.subquery.network/sq/subquery/dictionary-polkadot

Обикновено това ще бъде зададено във вашия манифест файл, по-долу е показан пример за използването му като аргумент в командния ред.

subql-node -f . -d "https://api.subquery.network/sq/subquery/dictionary-polkadot"
1

Прочетете повече за това как работи SubQuery Dictionary.

# -p, --port

Портът, към който е свързана услугата за индексиране subquery. По подразбиране тази стойност е3000

# --disable-historical

Disables automated historical state tracking, see Historic State Tracking. By default this is set to false.

# subql-query

# --help

Тук са показани опциите за помощ.

Options:
   --help     Show help                     [boolean]
   --version    Show version number                [boolean]
 -n, --name     Project name               [string] [required]
   --playground  Enable graphql playground             [boolean]
   --subscription Enable subscription        [boolean] [default: false]  
   --output-fmt  Print log as json or plain text
            [string] [choices: "json", "colored"] [default: "colored"]
   --log-level   Specify log level to print.
      [string] [choices: "fatal", "error", "warn", "info", "debug", "trace",
                            "silent"] [default: "info"]
   --log-path   Path to create log file e.g ./src/name.log     [string]
   --log-rotate  Rotate log files in directory specified by log-path
                           [boolean] [default: false]
   --indexer    Url that allows query to access indexer metadata  [string]
   --unsafe    Disable limits on query depth and allowable number returned
           query records                   [boolean]
 -p, --port     The port the service will bind to          [number]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

# --version

Това показва текущата версия.

> subql-query --version
0.7.0
1
2

# -n, --name

Този флаг се използва за стартиране на услуга за заявки. Ако --subquery-name флагът не се предоставя при стартирането на индексатора, името тук ще се отнася до името на проекта по подразбиране. Ако --subquery-name е указано, тогава името тук трябва да съответства на зададеното.

> subql-node -f . // --subquery-не е установено

> subql-query -n subql-helloworld --playground // името по подразбиране е името на директорията на проекта
1
2
3
> subql-node -f . --subquery-name=hiworld // --subquery-name set

> subql-query -n hiworld --playground //името му показва subql-helloworld но с името hiworld
1
2
3

# --playground

Този флаг активира graphql playground затова винаги трябва да бъде включен по подразбиране, за да бъде използван.

# --output-fmt

See --output-fmt (opens new window)

# --log-level

See --log-level (opens new window)

# --log-path

Активирайте регистрирането на файлове, като посочите пътя на файла за логване

# --log-rotate

Активирайте ротацията на лог файла със зададени опции за ротационен интервал на 1 ден, максимум 7 файла и с максимален размер на файла 1 Gb

# --indexer

Задайте персонализиран Url адрес за местоположението на крайните точки на индексите, услугата за заявки използва тези крайни точки, за да определи работоспособността на индексатора, метаданните и състоянието на готовност

# --subscription

This flag enables GraphQL Subscriptions, to enable this feature requires subql-node also enable --subscription

# --unsafe

Услугата за заявки има ограничение от 100 обекта за неограничени заявки graphql. Флагът unsafe премахва това ограничение, което може да причини проблеми с производителността на услугата за заявки. Вместо това се препоръчва заявките да бъдат разделени на страници (opens new window).

This flag enables certain aggregation functions including sum, max, avg and others. Read more about this feature here

Те са деактивирани по подразбиране поради ограничение на обекта.

Моля, обърнете внимание, че отборът --опасни ще попречи на стартирането на проекта в мрежата на подзаявки, и вие трябва да се свържете с поддръжката, ако искате, за тази команда се изпълнява с вашия проект в управлявана услуга subquery project.subquery.network (opens new window).

# --port

Портът, към който е свързана услугата за заявки за подзаявка. По подразбиране тази стойност е3000

Last update: August 15, 2022 23:43