Внедрете нова версия на вашия проект SubQuery

SubQuery TeamAbout 3 min

Внедрете нова версия на вашия проект SubQuery

Насоки

Въпреки че имате свободата винаги да надграждате и внедрявате нови версии на вашия проект SubQuery, моля, бъдете внимателни по време на този процес, ако вашият проект SubQuery е публичен за целия свят. Някои ключови точки, които трябва да се отбележат:

 • Ако ъпдейта ви е критична промяна, или създайте нов проект (напр. My SubQuery Project V2) или пратете множество предупреждения към общността за промяната чрез социалнитете медии.
 • Разгръщането на нова версия на проекта SubQuery причинява известен престой, тъй като новата версия индексира цялата верига от началния блок.

Внедряване на промени

There are three methods to deploy a new version of your project to the SubQuery Managed Service: you can use the UI, create it directly via the subql cli tool, or use an automated GitHub action.

Using the UI

Log into SubQuery Project and select the project you want to deploy a new version of. You can choose to either deploy to the production or staging slot. These two slots are isolated environments and each has their own databases and synchronise independently.

We recommend deploying to your staging slot only for final staging testing or when you need to resync your project data. You can then promote it to production with zero downtime. You will find testing is faster when running a project locally as you can more easily debug issues.

The staging slot is perfect for:

 • Окончателно валидиране на промените във вашия SubQuery Project в отделна среда. Стейджинг слота има различен URL адрес от производствения, който можете да използвате във вашите dApps.
 • Warming up and indexing data for an updated SubQuery project to eliminate downtime in your dApp.
 • Подготовяте нова версия за вашия SubQuery Project, без да го представяте публично. Стейджинг слота не се показва на обществеността в Explorer и има уникален URL адрес, който е видим само за вас.

Staging slot

Fill in the IPFS CID of the new version of your SubQuery project codebase that you want deployed (see the documetation to publish to IPFS here. Това ще доведе до по-дълъг престой в зависимост от времето, необходимо за индексиране на текущата верига. Винаги можете да докладвате тук за напредък.

Using the CLI

You can also use @subql/cli to create a new deployment of your project to our Managed Service. This requires:

// You can directly set your Indexer and Query versions
$ subql deployment:deploy --indexerVersion=1.1.2 --queryVersion=1.1.1

// OR you can use the interface, it will validate your IPFS CID and render a list of image versions that matches your manifest file `project.yaml`

$ subql deployment:deploy

Using GitHub actions

With the introduction of the deployment feature for the CLI, we've added a Default Action Workflow to the starter project in GitHubopen in new window that will allow you to publish and deploy your changes automatically:

 • Step 1: After pushing your project to GitHub, create DEPLOYMENT environment on GitHub, and add the secret SUBQL_ACCESS_TOKEN to it.
 • Step 2: If you haven't already, create a project on SubQuery Managed Serviceopen in new window. This can be done using the the UI or CLI.
 • Step 3: Once your project is created, navigate to the GitHub Actions page of your project, and select the workflow CLI deploy.
 • Step 4: You'll see an input field where you can enter the unique code of your project created on SubQuery Projects. You can get the code from the URL in SubQuery's Managed Service SubQuery Managed Serviceopen in new window. The code is based on the name of your project, where spaces are replaced with hyphens -. e.g. my project name becomes my-project-name.

::: tips Tip Once the workflow is complete, you should be able to see your project deployed to our Managed Service. :::

A common approach is to extend the default GitHub Action to automatically deploy changes to our Managed Service when code is merged into the main branch. The following change to the GitHub Action workflow do this:

on:
 push:
  branches:
   - main
jobs:
 deploy:
  name: CLI Deploy
  ...

Upgrade to the Latest Indexer and Query Service

If you just want to upgrade to the latest indexer (@subql/nodeopen in new window) or query service (@subql/queryopen in new window) to take advantage of our regular performance and stability improvements, just select a newer versions of our packages and save. This will cause only a few minutes of downtime as the services running your project are restarted.

Следващи стъпки - Свържете се с вашия проект

След като внедряването ви приключи успешно и нашите нодове са индексирали вашите данни от веригата, ще можете да се свържете с вашия проект чрез показания ендпойнт на GraphQL Query.

Проектът се внедрява и се синхронизира

Като алтернатива можете да щракнете върху трите точки до заглавието на вашия проект и да го видите в SubQuery Explorer. There you can use the in browser playground to get started - read more about how to use our Explorer here.

Projects in SubQuery Explorer

Note Learn more about the [GraphQL Query language.](./graphql.md) :::