Skip to main content

จะเปลี่ยน batch size การ fetch บล็อกเชนได้อย่างไร?

SubQuery TeamLess than 1 minute

จะเปลี่ยน batch size การ fetch บล็อกเชนได้อย่างไร?

คู่มือวิดีโอ


บทนำ

batch size เริ่มต้นคือ 100 แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้คำสั่งเพิ่มเติม --batch-size=xx

คุณต้องใช้สิ่งนี้กับ command line ซึ่งเป็น flag เพิ่มเติม หรือหากคุณใช้ Docker ให้แก้ไขไฟล์ docker-compose.yml ด้วย:

subquery-node:
  image: onfinality/subql-node:latest
  depends_on:
   - "postgres"
  restart: always
  environment:
   DB_USER: postgres
   DB_PASS: postgres
   DB_DATABASE: postgres
   DB_HOST: postgres
   DB_PORT: 5432
  volumes:
   - ./:/app
  command:
   - -f=/app
   - --local
   - --batch-size=50

ตัวอย่างนี้กำหนด batch size เป็น 50

ทำไมต้องเปลี่ยน batch size?

การใช้ batch size ที่เล็กลงสามารถลดการใช้หน่วยความจำได้ และไม่ปล่อยให้ผู้ใช้ต้องค้างกับการสืบค้นข้อมูลจำนวนมาก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แอปพลิเคชันของคุณสามารถตอบสนองได้มากขึ้น