Làm cách nào để thay đổi kích thước lô tìm nạp chuỗi khối?

SubQuery TeamÍt hơn 1 phút

Làm cách nào để thay đổi kích thước lô tìm nạp chuỗi khối?

Video hướng dẫn


Giới thiệu

Kích thước lô mặc định là 100, nhưng điều này có thể được thay đổi bằng cách sử dụng lệnh bổ sung --batch-size = xx.

Bạn cần làm điều này bằng dòng lệnh như một cờ bổ sung hoặc nếu bạn đang sử dụng Docker, hãy sửa đổi docker-compos.yml thành:

subquery-node:
  image: onfinality/subql-node:latest
  depends_on:
   - "postgres"
  restart: always
  environment:
   DB_USER: postgres
   DB_PASS: postgres
   DB_DATABASE: postgres
   DB_HOST: postgres
   DB_PORT: 5432
  volumes:
   - ./:/app
  command:
   - -f=/app
   - --local
   - --batch-size=50

Ví dụ này đặt kích thước lô thành 50.

Tại sao phải thay đổi kích thước lô?

Việc sử dụng kích thước lô nhỏ hơn có thể làm giảm mức sử dụng bộ nhớ và không khiến người dùng bị treo cho các truy vấn lớn. Nói cách khác, ứng dụng của bạn có thể phản hồi nhanh hơn.