Hướng dẫn & Các Ví dụ

... 2022-11-16 Khoảng 2 phút

# Hướng dẫn & Các Ví dụ

Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê các bài hướng dẫn của chúng tôi và các ví dụ đa dạng để giúp bạn thiết lập và chạy dự án một cách dễ dàng và nhanh nhất.

# Hướng dẫn

# Các dự án mẫu SubQuery

Ví dụ Mô tả Chủ đề
extrinsic-finalized-block (opens new window) Lập chỉ mục ngoại vi để chúng có thể được truy vấn bằng Hash của chúng Ví dụ đơn giản nhất với một hàm block handler
block-timestamp (opens new window) Lập Index theo dấu thời gian cho từng block đã được hoàn thiện Một ví dụ đơn giản khác về function call handler (xử lý lệnh gọi)
người xác thực - ngưỡng (opens new window) Lập Index về mức staking tối thiểu để người xác nhận đủ điều kiện để được bầu chọn. Một ví dụ phức tạp hơn về hàm xử lý khối có tác dụng tạo lệnh gọi bên ngoài tới cho @polkadot/api để lấy thêm dữ liệu trên chuỗi
tổng-phần thưởng (opens new window) Lập Index về số tiền ràng buộc để staking, phần thưởng staking và khoản phạt (slash) từ các sự kiện của block đã hoàn thiện trình xử lý sự kiện phức tạp hơn với mối quan hệ one-to-many
mối quan hệ thực thể (opens new window) Lập Index về việc chuyển số dư giữa các tài khoản và cũng lập chỉ mục lô tiện ích, nhằm tìm hiểu nội dung của các lệnh gọi bên ngoài Mối quan hệ One-to-manymany-to-many cùng với hàm extrinsic handling
kitty (opens new window) Lập Index thông tin ra đời của các kitty. Hàm phức tạp để xử lý lệnh gọixử lý sự kiện, với dữ liệu được lập chỉ mục từ một chuỗi tùy chỉnh
Cập nhật gần nhất lúc: November 16, 2022 22:54