Nguồn dữ liệu động

SubQuery TeamKhoảng 3 phút

Nguồn dữ liệu động

Trong nhiều trường hợp bạn không thể biết tất cả các tham số của một nguồn dữ liệu khi một dự án được bắt đầu. Một ví dụ về điều này là một contract factory sẽ tạo ra các phiên bản contract mới vào một ngày sau đó. Rõ ràng là bạn không thể biết trước địa chỉ contract là gì. Với Nguồn dữ liệu động (Dynamic Data Sources), dữ liệu được tự động tạo ra và đưa vào vận hành.

Trường templates

Để sử dụng các nguồn dữ liệu động, phiên bản tối thiểu bạn cần có là 0.2.1. Nếu bạn đang sử dụng 0.2.0, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi sang 0.2.1. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản thấp hơn thì trước tiên bạn nên cập nhật lên 0.2.0 với subql migrate.

Phiên bản thông số 0.2.1 giới thiệu trường templates mới. Các Template cũng giống như các nguồn dữ liệu với một vài điểm khác biệt.

 • Các template cần một name để sử dụng và phân biệt với nhau.
 • startBlock không còn cần thiết nữa. startBlock</0> sẽ được đặt mặc định là block mà nguồn dữ liệu được tạo ra
 • Trong trường hợp nguồn dữ liệu tùy chỉnh, trường processor.options cũng có thể được điền một phần, phần còn lại của các tùy chọn sẽ được cung cấp khi nguồn dữ liệu được tạo ra.

Dự án mẫu

Cách tốt nhất để hiểu cách sử dụng nguồn dữ liệu động là học thông qua ví dụ.

Ví dụ: Một sàn giao dịch phi tập trung có contract factory triển khai contract mới khi thêm một cặp giao dịch: Khi dự án được chạy, không thể biết địa chỉ của tất cả các contract (của cặp giao dịch) đã được tạo hoặc sẽ được tạo. Nguồn dữ liệu có thể được tạo một cách tự động bởi một trình xử lý ánh xạ từ một template để lập chỉ mục các contract (cho cặp giao dịch) mới được tạo.

project.yaml

specVersion: 0.2.1
name: example-project
version: 1.0.0
description: ''
repository: ''
schema:
 file: ./schema.graphql
network:
 genesisHash: '0x91bc6e169807aaa54802737e1c504b2577d4fafedd5a02c10293b1cd60e39527'
 chaintypes:
  file: "./types.yaml"
dataSources:
 - kind: substrate/Moonbeam
  startBlock: 1358833
  processor:
   file: './node_modules/@subql/contract-processors/dist/moonbeam.js'
   options:
    abi: exchangeFactory
    address: '0x0000000000000000000000000000000000000000'
  assets:
   exchangeFactory:
    file: ./src/exchangeFactory.abi.json
  mapping:
   file: ./dist/index.js
   handlers:
    - handler: handleNewTradingPair
     kind: substrate/MoonbeamEvent
     filter:
      topics:
       - newTradingPair(address exchange, address token1, address token2)

templates:
 - name: TradingPair
  kind: substrate/Moonbeam
  processor:
   file: './node_modules/@subql/contract-processors/dist/moonbeam.js'
   options:
    abi: tradingPair
    # we do not know the address at this point, it will be provided when instantiated
  assets:
   tradingPair:
    file: ./src/tradingPair.abi.json
  mapping:
   file: ./dist/index.js
   handlers:
    - handler: handleLiquidityAdded
     kind: substrate/MoonbeamEvent
     filter:
      topics:
       - liquidityAdded(address provider, uint256 amount1, uint256 amount2)

mappingHandlers.ts

// Hàm này được định nghĩa bằng lệnh cli command từ `subql codegen`
import { createTradingPairDatasource } from '../types';
import {MoonbeamEvent} from '@subql/contract-processors/dist/moonbeam';

async function handleNewTradingPair(event: MoonbeamEvent): Promise<void> {
 const { exchange, token1, token2 } = event.args;

 // Tạo một nguồn dữ liệu mới để cung cấp địa chỉ của contract cặp giao dịch
 await createTradingPairDatasource({ address: exchange });
}

async function handleLiquidityAdded(event: MoonbeamEvent): Promise<void> {
 /* mapping fuction implementation here */
}

Xem dự án Nguồn dữ liệu động

Nguồn dữ liệu động được lưu trữ trong metadata của dự án. Nếu bạn cần xem chi tiết một mục nào đó, bạn có thể truy vấn chúng bằng cách như bên dưới:

{
 _metadata {
  dynamicDatasources
 }
}

Kết quả

{
 "data": {
  "_metadata": {
   "dynamicDatasources": "[{\"templateName\":\"TradingPair\",\"args\":{\"address\":\"0x0000000000000000000000000000000000000000\"},\"startBlock\":1358833}]"
  }
 }
}