Tệp Manifest

SubQuery TeamKhoảng 10 phút

Tệp Manifest

Tệp Manifest project.yaml có thể được xem như một điểm đầu vào cho dự án của bạn, và nó định nghĩa hầu hết các chi tiết về cách SubQuery sẽ lập chỉ mục và chuyển đổi dữ liệu chuỗi.

Tệp kê khai có thể ở định dạng YAML hoặc JSON. Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ sử dụng YAML trong tất cả các ví dụ. Dưới đây là ví dụ tiêu chuẩn về project.yaml cơ bản.

::: code-tabs @tab v0.2.0 ` yml specVersion: 0.2.0 name: example-project #tên của dự án version: 1.0.0 #phiên bản của dự án description: '' #miêu tả dự án của bạn repository: 'https://github.com/subquery/subql-starter' # địa chỉ kho lưu trữ Git cho dự án của bạn schema: file: ./schema.graphql # Vị trí file GraphQL schema network: genesisHash: '0x91b171bb158e2d3848fa23a9f1c25182fb8e20313b2c1eb49219da7a70ce90c3' # Hàm băm gốc của mạng endpoint: 'wss://polkadot.api.onfinality.io/public-ws' # Phần bổ sung tùy chọn điểm cuối HTTP của full chain dictionary nhằm tăng tốc độ xử lý dictionary: 'https://api.subquery.network/sq/subquery/dictionary-polkadot' dataSources: - kind: substrate/Runtime startBlock: 1 # Thao tác này sẽ thay đổi block chỉ mục khởi đầu, đặt mức giá trị cao hơn để bỏ qua các block khởi đầu với ít dữ liệu hơn. mapping: file: "./dist/index.js" handlers: - handler: handleBlock kind: substrate/BlockHandler - handler: handleEvent kind: substrate/EventHandler filter: #Phần filter (lọc) này là tùy chọn, có hay không cũng được module: balances method: Deposit - handler: handleCall kind: substrate/CallHandler ````