Bỏ qua nội dung chính

Hello World (được lưu trữ trên SubQuery)

SubQuery TeamKhoảng 8 phút

Hello World (được lưu trữ trên SubQuery)

Mục đích của bài hướng dẫn nhanh này là chỉ ra cách bạn có thể chạy dự án khởi động mặc định trong dự án SubQuery (dịch vụ được quản lý của chúng tôi) bằng một vài bước đơn giản.

Chúng ta sẽ sử dụng dự án khởi động đơn giản (bằng mọi thứ chúng ta đã học được cho đến nay) nhưng thay vì chạy nó cục bộ trong Docker, chúng ta sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng lưu trữ được quản lý của SubQuery. Nói cách khác, chúng tôi để SubQuery thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng sản xuất.

Mục tiêu học tập

Khi kết thúc phần khởi động nhanh này, bạn sẽ:

 • hiểu các điều kiện tiên quyết cần thiết
 • có thể làm chủ một dự án trong SubQuery Managed Serviceopen in new window
 • chạy một truy vấn đơn giản để lấy chiều cao khối của mạng chính Polkadot bằng cách sử dụng playground
 • chạy một truy vấn GET đơn giản để lấy chiều cao khối của mạng chính Polkadot bằng cách sử dụng cURL

Đối tượng mục tiêu

Hướng dẫn này hướng tới các nhà phát triển mới đã có một số kinh nghiệm phát triển và muốn tìm hiểu thêm về SubQuery.

Video hướng dẫn


Điều kiện tiên quyết

Bạn sẽ cần:

 • một tài khoản GitHub

1. Tạo dự án của bạn

Hãy tạo một dự án có tên subqlHelloWorld bằng cách chạy subql init và lựa chọn xây dựng dự án với mạng Polkadot và khởi tạo dự án bằng subql-starter mẫu. Chúng tôi bắt buộc phải chạy install, codegen và build với trình quản lý gói yêu thích của bạn.

> subql init subqlHelloWorld
yarn install
yarn codegen
yarn build

KHÔNG chạy các lệnh docker.

2. Tạo repo GitHub

Trong GitHub, hãy tạo một repository công khai mới. Cung cấp tên và đặt khả năng hiển thị của bạn ở chế độ công khai. Ở đây, hiện tại mọi thứ được giữ theo chế độ mặc định.

tạo kho lưu trữ github

Hãy lưu ý URL GitHub của bạn, URL này phải được công khai để SubQuery có thể truy cập.

tạo kho lưu trữ github

3. Đẩy lên GitHub

Quay lại thư mục dự án của bạn, khởi tạo nó dưới dạng thư mục git. Nếu không, bạn có thể gặp lỗi "nghiêm trọng: không phải là kho lưu trữ git (hoặc bất kỳ thư mục chính nào): .git"

git init

Sau đó, thêm một kho lưu trữ từ xa bằng lệnh:

git remote add origin https://github.com/seandotau/subqlHelloWorld.git

Về cơ bản, lệnh đặt kho lưu trữ từ xa của bạn thành “https://github.com/seandotau/subqlHelloWorld.git” và đặt cho nó tên “origin” là danh pháp tiêu chuẩn cho kho lưu trữ từ xa trong GitHub.

Tiếp theo, chúng ta thêm code vào kho lưu trữ của chúng ta bằng các lệnh sau:

> git add .
> git commit -m "First commit"
[master (root-commit) a999d88] First commit
10 files changed, 3512 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 README.md
create mode 100644 docker-compose.yml
create mode 100644 package.json
create mode 100644 project.yaml
create mode 100644 schema.graphql
create mode 100644 src/index.ts
create mode 100644 src/mappings/mappingHandlers.ts
create mode 100644 tsconfig.json
create mode 100644 yarn.lock
> git push origin master
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (14/14), 59.35 KiB | 8.48 MiB/s, done.
Total 14 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/seandotau/subqlHelloWorld.git
 * [new branch]   master -> master

Lệnh push có nghĩa là "vui lòng đẩy mã của tôi ĐẾN kho lưu trữ gốc TỪ kho lưu trữ cục bộ chính của tôi". Làm mới GitHub sẽ hiển thị tất cả mã trong GitHub.

Cam kết đầu tiên

Bây giờ bạn đã có code của mình trong GitHub, hãy xem cách chúng tôi có thể tổ chức nó trong SubQuery Projects.

4. Tạo dự án của bạn

Di chuyển đến https://managedservice.subquery.networkopen in new window và đăng nhập bằng tài khoản GitHub của bạn.

Chào mừng bạn đến với Dự án SubQuery

Sau đó, tạo một dự án mới,

Chào mừng bạn đến với Dự án SubQuery

Và điền vào các trường khác nhau với các thông tin thích hợp.

 • Tài khoản GitHub: Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản GitHub, hãy lựa chọn chính xác tài khoản mà dự án sẽ được tạo bởi nó. Các dự án được tạo trong tài khoản tổ chức GitHub được chia sẻ giữa các thành viên trong tổ chức đó.
 • Tên dự án: Đặt tên cho dự án của bạn ở đây.
 • Phụ đề: Cung cấp tiêu đề cho dự án của bạn.
 • Mô tả: Giải thích những gì dự án SubQuery của bạn thực hiện.
 • GitHub Repository URL: Đây phải là URL GitHub hợp lệ tới kho lưu trữ công cộng có chứa dự án SubQuery của bạn. Tệp schema.graphql phải nằm trong thư mục root của bạn.
 • Ẩn dự án: Nếu được chọn, điều này sẽ ẩn dự án khỏi trình khám phá SubQuery công khai. Hãy bỏ chọn mục này nếu bạn muốn chia sẻ SubQuery của mình với cộng đồng!

Tạo thông số SubQuery

Khi bạn nhấp vào tạo, bạn sẽ được đưa đến trang tổng quan của mình.

Bảng điều khiển Dự án SubQuery

Trang tổng quan chứa nhiều thông tin hữu ích như mạng mà nó đang sử dụng, URL kho lưu trữ GitHub của mã nguồn đang chạy, thời điểm nó được tạo và cập nhật lần cuối và đặc biệt là chi tiết triển khai.

5. Triển khai dự án của bạn

Bây giờ bạn đã tạo dự án của mình trong SubQuery Projects, thiết lập tính năng hiển thị, bước tiếp theo là triển khai dự án của bạn để làm cho nó hoạt động. Triển khai một phiên bản sẽ kích hoạt khởi động lập chỉ mục SubQuery mới để bắt đầu, và cài đặt dịch vụ truy vấn để chấp nhận các yêu cầu từ GraphQl. Bạn cũng có thể triển khai các phiên bản mới đối với các dự án hiện tại tại đây.

Bạn có thể chọn triển khai cho các môi trường khác nhau như vị trí triển khai hoặc vị trí dàn dựng. Ở đây, chúng tôi sẽ triển khai cho 1 vị trí sàn xuất. Nhấp vào nút "Triển khai" sẽ xuất hiện màn hình với các trường sau:

Triển khai đến production slot

 • Commit Hash of new Version: Từ GitHub, chọn cam kết chính xác của cơ sở mã dự án SubQuery mà bạn muốn triển khai
 • Indexer Version: Đây là phiên bản của dịch vụ nút SubQuery mà bạn muốn chạy SubQuery này. Xem @subql/nodeopen in new window
 • Query Version: Đây là phiên bản của dịch vụ truy vấn SubQuery mà bạn muốn chạy SubQuery này. Xem @subql/queryopen in new window

Bởi vì chúng tôi chỉ có một commit, chỉ có một tùy chọn duy nhất trong trình đơn thả xuống. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với phiên bản mới nhất của trình lập chỉ mục và phiên bản truy vấn, vì vậy chúng tôi sẽ chấp nhận các giá trị mặc định và sau đó nhấp vào "Deploy Update".

Sau đó, bạn sẽ thấy việc triển khai của mình ở trạng thái “Processing”. Tại đây, mã của bạn đang được triển khai trên cơ sở hạ tầng được quản lý của SubQuery. Về cơ bản, một máy chủ đang hoạt động theo yêu cầu và được cung cấp cho bạn. Quá trình này sẽ mất vài phút vì vậy hãy dành thời gian để uống một ly cà phê!

Triển khai đang thực hiện

Việc triển khai hiện đang chạy.

Triển khai đang chạy

6. Kiểm thử dự án của bạn

Để kiểm tra dự án của bạn, hãy nhấp vào 3 dấu chấm lửng và chọn "View on SubQuery Explorer".

Hiển thị Dự án SubQuery

Thao tác này sẽ đưa bạn đến "Playground" quen thuộc, nơi bạn có thể nhấp vào nút play và xem kết quả của truy vấn.

Sân chơi Subquery

7. Bước bổ sung

Đối với những người sắc sảo trong số chúng ta, bạn sẽ nhớ lại rằng trong mục tiêu học tập, điểm cuối cùng là chạy một truy vấn GET đơn giản. Để làm điều này, chúng tôi sẽ cần lấy "Query Endpoint" được hiển thị trong chi tiết triển khai.

Kết thúc truy vấn

Sau đó, bạn có thể gửi một yêu cầu GET tới điểm cuối này bằng cách sử dụng ứng dụng khách yêu thích của bạn như Postmanopen in new window hoặc Mockoonopen in new window hoặc qua cURL thông qua terminal của bạn. Để đơn giản, cURL sẽ được hiển thị bên dưới.

Lệnh curl để chạy là:

curl https://api.subquery.network/sq/seandotau/subqueryhelloworld -d "query=query { starterEntities (first: 5, orderBy: CREATED_AT_DESC) { totalCount nodes { id field1 field2 field3 } } }"

đưa ra kết quả của:

{"data":{"starterEntities":{"totalCount":23098,"nodes":[{"id":"0x29dfe9c8e5a1d51178565c2c23f65d249b548fe75a9b6d74cebab777b961b1a6","field1":23098,"field2":null,"field3":null},{"id":"0xab7d3e0316a01cdaf9eda420cf4021dd53bb604c29c5136fef17088c8d9233fb","field1":23097,"field2":null,"field3":null},{"id":"0x534e89bbae0857f2f07b0dea8dc42a933f9eb2d95f7464bf361d766a644d17e3","field1":23096,"field2":null,"field3":null},{"id":"0xd0af03ab2000a58b40abfb96a61d312a494069de3670b509454bd06157357db6","field1":23095,"field2":null,"field3":null},{"id":"0xc9f5a92f4684eb039e11dffa4b8b22c428272b2aa09aff291169f71c1ba0b0f7","field1":23094,"field2":null,"field3":null}]}}}

Khả năng đọc không phải là mối quan tâm ở đây vì bạn có thể sẽ có một số mã giao diện người dùng để sử dụng và phân tích cú pháp phản hồi JSON này.

Tóm lược

Trong phần khởi động nhanh được lưu trữ trên SubQuery này, chúng tôi đã cho thấy việc thực hiện một dự án Subql và triển khai nó cho Dự án SubQueryopen in new window nhanh chóng và dễ dàng như thế nào để thuận tiện cho bạn. Có một inbuilt playground có để chạy các truy vấn khác nhau cũng như một điểm cuối API để tích hợp mã của bạn.