Bỏ qua nội dung chính

Bắt đầu nhanh với Cosmos

SubQuery TeamKhoảng 9 phút

Bắt đầu nhanh với Cosmos

Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, chúng ta sẽ bắt đầu với một dự án khởi động Cosmos đơn giản trong Mạng Juno và sau đó kết thúc bằng cách lập chỉ mục một số dữ liệu thực tế. Đây là cơ sở tuyệt vời để bắt đầu khi phát triển Dự án SubQuery của riêng bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn cho Substrate/Polkadot, bạn có thể đọc Hướng dẫn bắt đầu nhanh cụ thể dành cho Substrate/Polkadot.

Sau khi hoàn thành xong hướng dẫn này, bạn sẽ có một dự án SubQuery đang hoạt động chạy trên nút SubQuery với điểm cuối GraphQL mà có thể truy vấn dữ liệu từ đó.

Nếu bạn chưa sẵn sàng, chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với thuật ngữ được sử dụng trong SubQuery.

Mục tiêu của hướng dẫn nhanh này là điều chỉnh dự án khởi động tiêu chuẩn để bắt đầu lập chỉ mục tất cả các phiếu bầu trên Terra Developer Fundopen in new window (cũng đóng góp cho SubQuery) từ Cosmos, chỉ mất 10-15 phút

Bạn có thể xem code cuối cùng của dự án này tại https://github.com/jamesbayly/juno-terra-developer-fund-votesopen in new window

Chuẩn bị

Môi trường phát triển địa phương

Cài đặt CLI SubQuery

Cài đặt SubQuery CLI tổng thể trên terminal của bạn bằng cách sử dụng NPM:

# NPM
npm install -g @subql/cli

Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG khuyến khích sử dụng yarn global để cài đặt @subql/cli do khả năng quản lý dependency kém có thể dẫn đến lỗi.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể chạy lệnh help để xem các lệnh có sẵn của CLI và cách sử dụng chúng

subql help

Khởi tạo Dự án khởi đầu SubQuery

Cosmos vẫn chưa được hỗ trợ trong CLI của SubQuery (subql), để bắt đầu với Juno clone hoặc fork dự án khởi đầuopen in new window.

Sau khi quá trình khởi tạo hoàn tất, bạn sẽ thấy một thư mục có tên dự án của bạn đã được tạo bên trong thư mục. Nội dung của thư mục này phải giống với nội dung được liệt kê trong Cấu trúc thư mục.

Cuối cùng, trong thư mục dự án, chạy lệnh sau để cài đặt các phụ thuộc của dự án mới.

::: code-tabs @tab:active yarn shell cd PROJECT_NAME yarn install @tab npm shell cd PROJECT_NAME npm install :::

Thực hiện các thay đổi trên dự án của bạn

Trong gói khởi đầu mà bạn vừa khởi tạo, chúng tôi đã cung cấp cấu hình tiêu chuẩn cho dự án của bạn. Bạn sẽ làm việc chủ yếu trên các tệp sau:

 1. Lược đồ GraphQL ở schema.graphql
 2. Tệp Kê khai dự án ở project.yaml
 3. Các chức năng ánh xạ trong thư mục src/mappings/

Mục tiêu của hướng dẫn bắt đầu nhanh này là điều chỉnh dự án khởi đầu tiêu chuẩn để bắt đầu lập chỉ mục tất cả các giao dịch từ hợp đồng thông minh bLuna.

Cập nhật tệp lược đồ GraphQL của bạn

Tệp schema.graphql xác định các lược đồ GraphQL khác nhau. Do cách hoạt động của ngôn ngữ truy vấn GraphQL, về cơ bản tệp lược đồ chỉ ra hình dạng dữ liệu của bạn từ SubQuery. Đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu vì nó cho phép bạn xác định trước mục tiêu cuối cùng của mình.

Chúng tôi sẽ cập nhật tệp schema.graphql để trông như sau để chúng tôi có thể lập chỉ mục tất cả các phiếu bầu trên Terra Developer Fundopen in new window.

type Vote @entity {
 id: ID! # trường id luôn là bắt buộc và phải trông như thế này
 blockHeight: BigInt!
 voter: String! # Địa chỉ đã bỏ phiếu
 proposalID: BigInt! # ID đề xuất
 vote: Boolean! # Nếu họ bỏ phiếu ủng hộ hoặc từ chối đề xuất
}

Quan trọng: Khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tệp lược đồ, hãy đảm bảo rằng bạn tạo lại thư mục types của mình. Thực hiện ngay bây giờ.

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn codegen @tab npm shell npm run-script codegen :::

Bạn sẽ tìm thấy các model đã tạo trong thư mục /src/types/models. Để biết thêm thông tin về tệp schema.graphql, hãy xem tài liệu của chúng tôi trong Lược đồ Build/GraphQL

Cập nhật tệp kê khai dự án

Tệp Project Manifest (project.yaml) có thể được xem là điểm vào dự án của bạn và nó xác định hầu hết các thông tin chi tiết về cách SubQuery sẽ lập chỉ mục và chuyển đổi dữ liệu chuỗi.

Chúng tôi sẽ không thực hiện nhiều thay đổi đối với tệp kê khai vì tệp đã được thiết lập đúng cách, nhưng chúng tôi cần thay đổi trình xử lý của mình. Hãy nhớ rằng chúng tôi đang có kế hoạch lập chỉ mục tất cả các phiếu bầu trên Terra Developer Fundopen in new window. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét các tin nhắn sử dụng lệnh gọi hợp đồng vote, chúng tôi cần cập nhật phần datasources để trông nó như sau.

dataSources:
 - kind: cosmos/Runtime
  startBlock: 3246370 # The block when the first proposal in this fund was created
  mapping:
   file: "./dist/index.js"
   handlers:
    - handler: handleTerraDeveloperFund
     kind: cosmos/MessageHandler
     filter:
      type: "/cosmwasm.wasm.v1.MsgExecuteContract"
      # Filter to only messages with the vote function call
      contractCall: "vote" # The name of the contract function that was called
      values: # This is the specific smart contract that we are subscribing to
       contract: "juno1lgnstas4ruflg0eta394y8epq67s4rzhg5anssz3rc5zwvjmmvcql6qps2"

Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chạy một hàm handleTerraDeveloperFund lập lược đồ mỗi khi có một vote từ hợp đồng thông minh Terra Developer Fundopen in new window.

Để biết thêm thông tin về tệp Project Manifest (project.yaml), hãy xem tài liệu của chúng tôi trong Build/Manifest File

Thêm một hàm Ánh xạ

Các hàm ánh xạ xác định cách dữ liệu chuỗi được chuyển đổi thành các thực thể GraphQL được tối ưu hóa mà chúng ta đã xác định trước đó trong tệp schema.graphql.

Điều hướng đến hàm ánh xạ mặc định trong thư mục src/mappings . Bạn sẽ thấy bốn hàm được xuất, handleBlock, handleEvent, handleMessage, và handleTransaction. Vì chúng ta chỉ xử lý tin nhắn, bạn có thể xóa mọi thứ khác ngoài hàm handleMessage.

Hàm handleMessage nhận dữ liệu sự kiện bất cứ khi nào sự kiện khớp với các bộ lọc mà chúng tôi chỉ định trước đó trong project.yaml của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật nó để xử lý tất cả các tin nhắn vote và lưu chúng vào các thực thể GraphQL mà chúng tôi đã tạo trước đó.

Bạn có thể cập nhật hàm handleMessage lên như sau (lưu ý việc nhập bổ sung và đổi tên hàm):

import { Vote } from "../types";
import { CosmosMessage } from "@subql/types-cosmos";

export async function handleTerraDeveloperFund(
 message: CosmosMessage
): Promise<void> {
 // logger.info(JSON.stringify(message));
 // Example vote https://www.mintscan.io/juno/txs/EAA2CC113B3EC79AE5C280C04BE851B82414B108273F0D6464A379D7917600A4

 const voteRecord = new Vote(`${message.tx.hash}-${message.idx}`);
 voteRecord.blockHeight = BigInt(message.block.block.header.height);
 voteRecord.voter = message.msg.sender;
 voteRecord.proposalID = message.msg.msg.vote.proposal_id;
 voteRecord.vote = message.msg.msg.vote.vote === "yes";

 await voteRecord.save();
}

Hàm này đang nhận CosmosMessage bao gồm dữ liệu tin nhắn trên trọng tải. Chúng tôi trích xuất dữ liệu này và sau đó khởi tạo thực thể Vote mới mà chúng tôi đã xác định trước đó trong tệp schema.graphql. Chúng tôi thêm thông tin bổ sung và sau đó sử dụng hàm .save() để lưu thực thể mới (SubQuery sẽ tự động lưu nó vào cơ sở dữ liệu).

Để biết thêm thông tin về các hàm ánh xạ, hãy xem tài liệu của chúng tôi trong Build/Mappings

Xây dựng dự án

Để chạy Dự án SubQuery mới của bạn trước tiên chúng tôi cần xây dựng công việc của mình. Chạy lệnh xây dựng từ thư mục gốc của dự án.

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn build @tab npm shell npm run-script build :::

Quan trọng: Bất cứ khi nào bạn thực hiện các thay đổi đối với các hàm ánh xạ của mình, bạn sẽ cần phải xây dựng lại dự án của mình

Chạy và truy vấn dự án của bạn

Chạy Dự án của bạn với Docker

Bất cứ khi nào bạn tạo một Dự án SubQuery mới, bạn nên chạy nó cục bộ trên máy tính của mình để kiểm tra nó trước. Cách dễ nhất để làm điều này là sử dụng Docker.

Tất cả cấu hình kiểm soát cách chạy node SubQuery được định nghĩa trong tệp docker-comp.yml. Đối với một dự án mới vừa được khởi tạo, bạn sẽ không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì nhưng có thể đọc thêm về tệp và cài đặt trong phần Chạy dự án của chúng tôi

Trong thư mục dự án chạy lệnh sau:

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn start:docker @tab npm shell npm run-script start:docker :::

Có thể mất một chút thời gian để tải xuống các gói cần thiết (@subql/nodeopen in new window, @subql/queryopen in new window, và Postgres) cho lần đầu tiên, nhưng bạn sẽ sớm thấy một node SubQuery đang chạy. Hãy kiên nhẫn ở bước này.

Truy vấn dự án của bạn

Mở trình duyệt của bạn và truy cập http://localhost:3000open in new window.

Bạn sẽ thấy một sân chơi GraphQL đang hiển thị trong explorer và các lược đồ đã sẵn sàng để truy vấn. Ở trên cùng bên phải của sân chơi, bạn sẽ tìm thấy nút Tài liệu sẽ mở bản vẽ tài liệu. Tài liệu này được tạo tự động và giúp bạn tìm thấy những thực thể và phương pháp nào bạn có thể truy vấn.

Đối với dự án khởi đầu SubQuery mới, bạn có thể thử truy vấn như sau để biết cách hoạt động của nó hoặc tìm hiểu thêm về ngôn ngữ Truy vấn GraphQL.

query {
 votes(
  first: 5
  orderBy: BLOCK_HEIGHT_DESC # filter: {proposalID: {equalTo: "4"}}
 ) {
  nodes {
   id
   blockHeight
   voter
   vote
  }
 }
}

Bạn có thể xem code cuối cùng của dự án này tại https://github.com/jamesbayly/juno-terra-developer-fund-votesopen in new window

Xuất bản Dự Án SubQuery của bạn

SubQuery cung cấp dịch vụ quản lý miễn phí nơi bạn có thể triển khai dự án mới của mình. Bạn có thể triển khai nó trên SubQuery Managed Serviceopen in new window và truy vấn nó bằng cách sử dụng Exploreropen in new window của chúng tôi.

Đọc hướng dẫn để xuất bản dự án mới của bạn lên SubQuery Projects

Bước tiếp theo

Xin chúc mừng, bạn hiện có một dự án SubQuery đang chạy cục bộ chấp nhận các yêu cầu API GraphQL để chuyển dữ liệu từ Luna.

Bây giờ bạn đã có cái nhìn sâu sắc về cách xây dựng một dự án SubQuery cơ bản, câu hỏi đặt ra là bắt đầu từ đâu? Nếu bạn cảm thấy tự tin, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu thêm về ba tệp chính. Tệp kê khai, lược đồ GraphQL và tệp ánh xạ trong phần Phần Xây dựng của các tài liệu này.

Nếu không, hãy tiếp tục đến Phần Học viện của chúng tôi, nơi có các hội thảo, hướng dẫn và dự án mẫu chuyên sâu hơn. Ở đó, chúng ta sẽ xem xét các sửa đổi nâng cao hơn và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc chạy các dự án SubQuery bằng cách chạy các dự án nguồn mở và sẵn có.

Cuối cùng, nếu bạn đang tìm kiếm các cách khác để chạy và xuất bản dự án của mình, Chạy & Phần xuất bản cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các cách để chạy dự án SubQuery của bạn và các tính năng tổng hợp GraphQL và tính năng theo dõi.