Bỏ qua nội dung chính

Bắt đầu nhanh với Polkadot

SubQuery TeamKhoảng 10 phút

Bắt đầu nhanh với Polkadot

Trong hướng dẫn nhanh này, chúng ta sẽ bắt đầu với một dự án Substrate/Polkadot đơn giản và sau đó kết thúc bằng cách lập chỉ mục một số dữ liệu thực tế. Đây là cơ sở tuyệt vời để bắt đầu khi phát triển Dự án Substrate/Polkadot với SubQuery của riêng bạn.

Sau khi hoàn thành xong hướng dẫn này, bạn sẽ có một dự án SubQuery đang hoạt động chạy trên nút SubQuery với điểm cuối GraphQL mà có thể truy vấn dữ liệu từ đó.

Nếu bạn chưa sẵn sàng, chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với thuật ngữ được sử dụng trong SubQuery.

Mục tiêu của hướng dẫn bắt đầu nhanh này là điều chỉnh dự án khởi đầu tiêu chuẩn để bắt đầu lập chỉ mục tất cả các giao dịch từ Polkadot, nó chỉ mất 10-15 phút

Chuẩn bị

Môi trường phát triển Local

Cài đặt CLI SubQuery

Cài đặt SubQuery CLI cục bộ trên thiết bị đầu cuối của bạn bằng cách sử dụng NPM:

# NPM
npm install -g @subql/cli

Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG khuyến khích sử dụng yarn global để cài đặt @subql/cli do quản lý phụ thuộc kém có thể dẫn đến lỗi xuống dòng.

Sau khi cài đặt xong, bạn có thể chạy lệnh help để xem các lệnh có sẵn của CLI và cách sử dụng chúng:

subql help

Khởi tạo Dự án khởi đầu SubQuery

Bên trong thư mục mà bạn muốn tạo một dự án SubQuery, hãy chạy lệnh sau để bắt đầu.

subql init

Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi khi dự án SubQuery được khởi tạo:

 • Project name: Tên dự án SubQuery của bạn
 • Network family: Một mạng blockchain layer-1 mà dự án SubQuery này sẽ được phát triển để lập chỉ mục. Sử dụng các phím mũi tên để chọn từ các tùy chọn có sẵn. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng "Substrate"
 • Network: Network cụ thể mà dự án SubQuery này sẽ được phát triển để lập chỉ mục. Sử dụng các phím mũi tên để chọn từ các tùy chọn có sẵn. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng "Polkadot"
 • Template project: Chọn một dự án mẫu SubQuery sẽ cung cấp một điểm khởi đầu để bắt đầu phát triển. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn dự án "subql-starter".
 • RPC endpoint: Cung cấp HTTPS URL cho RPC endpoint đang chạy, sẽ được sử dụng mặc định cho dự án này. Bạn có thể nhanh chóng truy cập các điểm cuối công khai cho các mạng Polkadot khác nhau, tạo node chuyên dụng riêng của mình bằng cách sử dụng OnFinalityopen in new window hoặc chỉ sử dụng điểm cuối Polkadot mặc định. Nút RPC này phải là một nút lưu trữ (có trạng thái chuỗi đầy đủ). Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng giá trị mặc định "https://polkadot.api.onfinality.io"
 • Git repository: Cung cấp Git URL cho repo mà dự án SubQuery này sẽ được lưu trữ (khi được lưu trữ trong SubQuery Explorer) hoặc chấp nhận giá trị mặc định được cung cấp.
 • Authors: Nhập chủ sở hữu của dự án SubQuery này tại đây (ví dụ: tên của bạn!) Hoặc chấp nhận giá trị mặc định đã cung cấp.
 • Description: Cung cấp một đoạn giới thiệu ngắn về dự án của bạn, mô tả dự án chứa dữ liệu gì và người dùng có thể làm gì với dự án đó hoặc chấp nhận giá trị mặc định đã cung cấp.
 • Version: Nhập số phiên bản tùy chỉnh hoặc sử dụng mặc định (1.0.0)
 • License: Cung cấp giấy phép phần mềm cho dự án này hoặc chấp nhận giấy phép mặc định (MIT)

Sau khi quá trình khởi tạo hoàn tất, bạn sẽ thấy một thư mục có tên dự án của bạn đã được tạo bên trong thư mục. Nội dung của thư mục này phải giống với nội dung được liệt kê trong Cấu trúc thư mục.

Cuối cùng, trong thư mục dự án, chạy lệnh sau để cài đặt các phụ thuộc của dự án mới.

::: code-tabs @tab:active yarn shell cd PROJECT_NAME yarn install @tab npm shell cd PROJECT_NAME npm install :::

Thực hiện các thay đổi đối với dự án của bạn

Trong gói khởi động vừa được khởi tạo, một cấu hình tiêu chuẩn đã được cung cấp. Đó là:

 1. Lược đồ GraphQL trong schema.graphql
 2. Tệp Kê khai dự án trong project.yaml
 3. Các hàm ánh xạ trong thư mục src/mappings/

Mục tiêu của hướng dẫn nhanh này là điều chỉnh dự án khởi đầu tiêu chuẩn để bắt đầu lập chỉ mục tất cả các giao dịch từ Polkadot.

Cập nhật tệp lược đồ GraphQL của bạn

Tệp schema.graphql xác định các lược đồ GraphQL khác nhau. Do cách hoạt động của ngôn ngữ truy vấn GraphQL, về cơ bản tệp lược đồ chỉ ra hình dạng dữ liệu của bạn từ SubQuery. Đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu vì nó cho phép bạn xác định trước mục tiêu cuối cùng của mình.

Chúng ta sẽ cập nhật tệp schema.graphql giống như sau:

type Transfer @entity {
 id: ID! # Trường id là bắt buộc và phải trông như thế này
 amount: BigInt # Số tiền được chuyển
 blockNumber: BigInt # Chiều cao khổi của giao dịch
 from: String! # Tài khoản chuyển tiền được thực hiện từ
 to: String! # Tài khoản chuyển tiền được thực hiện cho
}

Quan trọng: Khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tệp lược đồ, hãy đảm bảo rằng bạn tạo lại thư mục types của mình.

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn codegen @tab npm shell npm run-script codegen :::

Bạn sẽ tìm thấy các mô hình đã tạo trong thư mục /src/types/models Để biết thêm thông tin về tệp schema.graphql, hãy xem tài liệu của chúng tôi trong Lược đồ Build/GraphQL

Cập nhật tệp kê khai dự án

Tệp Project Manifest (project.yaml) có thể được xem là điểm vào dự án của bạn và nó xác định hầu hết các thông tin chi tiết về cách SubQuery sẽ lập chỉ mục và chuyển đổi dữ liệu chuỗi.

Tệp kê khai đã được thiết lập chính xác, nhưng chúng ta cần thay đổi trình xử lý của mình. Chúng ta đang lên kế hoạch lập chỉ mục tất cả các giao dịch Polkadot, do đó chúng ta cần cập nhật phần datasources để trông như sau:

dataSources:
 - kind: substrate/Runtime
  startBlock: 1
  mapping:
   file: ./dist/index.js
   handlers:
    - handler: handleEvent
     kind: substrate/EventHandler
     filter:
      module: balances
      method: Transfer

Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ chạy một hàm ánh xạ handleEvent mỗi khi có sự kiện balance.Transfer.

Để biết thêm thông tin về tệp Project Manifest (project.yaml), hãy xem tài liệu của chúng tôi trong Build/Manifest File

Thêm một hàm Ánh xạ

Các hàm ánh xạ xác định cách dữ liệu chuỗi được chuyển đổi thành các thực thể GraphQL được tối ưu hóa mà chúng ta đã xác định trước đó trong tệp schema.graphql.

Điều hướng đến hàm ánh xạ mặc định trong thư mục src/mappings . Bạn sẽ thấy ba hàm được xuất, handleBlock, handleEventhandleCall. Xóa cả hai hàm handleBlockhandleCall, chúng tôi chỉ sử dụng hàm handleEvent.

Hàm handleEvent nhận dữ liệu sự kiện bất cứ khi nào một sự kiện khớp với các bộ lọc mà chúng ta đã chỉ định trước đó trong project.yaml. Chúng ta sẽ cập nhật nó để xử lý tất cả các sự kiện balance.Transfer và lưu chúng vào các thực thể GraphQL mà chúng ta đã tạo trước đó.

Bạn có thể cập nhật hàm handleEvent như sau (lưu ý các import bổ sung):

import { SubstrateEvent } from "@subql/types";
import { Transfer } from "../types";
import { Balance } from "@polkadot/types/interfaces";

export async function handleEvent(event: SubstrateEvent): Promise<void> {
 // Get data from the event
 // The balances.transfer event has the following payload \[from, to, value\]
 // logger.info(JSON.stringify(event));
 const from = event.event.data[0];
 const to = event.event.data[1];
 const amount = event.event.data[2];

 // Create the new transfer entity
 const transfer = new Transfer(
  `${event.block.block.header.number.toNumber()}-${event.idx}`
 );
 transfer.blockNumber = event.block.block.header.number.toBigInt();
 transfer.from = from.toString();
 transfer.to = to.toString();
 transfer.amount = (amount as Balance).toBigInt();
 await transfer.save();
}

Hàm này đang nhận SubstrateEvent bao gồm dữ liệu truyền tải trên trọng tải. Chúng tôi trích xuất dữ liệu này và sau đó khởi tạo thực thể Transfer mới mà chúng tôi đã xác định trước đó trong tệp schema.graphql. Chúng tôi thêm thông tin bổ sung và sau đó sử dụng hàm .save() để lưu thực thể mới (SubQuery sẽ tự động lưu nó vào cơ sở dữ liệu).

Để biết thêm thông tin về các hàm ánh xạ, hãy xem tài liệu của chúng tôi trong Build/Mappings

Xây dựng dự án

Để chạy Dự án SubQuery mới, trước tiên chúng ta cần xây dựng công việc của mình. Chạy lệnh xây dựng từ thư mục gốc của dự án.

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn build @tab npm shell npm run-script build :::

Quan trọng: Bất cứ khi nào bạn thực hiện các thay đổi đối với các hàm ánh xạ của mình, bạn sẽ cần phải xây dựng lại dự án của mình

Chạy và truy vấn dự án của bạn

Chạy Dự án của bạn với Docker

Bất cứ khi nào bạn tạo một Dự án SubQuery mới, bạn nên chạy nó cục bộ trên máy tính của mình để kiểm tra nó trước. Cách dễ nhất để làm điều này là sử dụng Docker.

Tất cả cấu hình kiểm soát cách chạy node SubQuery được định nghĩa trong tệp docker-compose.yml. Đối với một dự án mới vừa được khởi tạo, bạn sẽ không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì, nhưng bạn có thể đọc thêm về tệp và cài đặt trong phần Chạy một dự án.

Trong thư mục dự án, hãy chạy lệnh sau:

::: code-tabs @tab:active yarn shell yarn start:docker @tab npm shell npm run-script start:docker :::

Có thể mất một chút thời gian để tải xuống các gói cần thiết (@subql/nodeopen in new window, @subql/queryopen in new window, và Postgres) cho lần đầu tiên, nhưng bạn sẽ sớm thấy một nút SubQuery đang chạy trong màn hình đầu cuối.

Truy vấn dự án của bạn

Mở trình duyệt của bạn và truy cập http://localhost:3000open in new window.

Bạn sẽ thấy một playground GraphQL trong trình duyệt và các lược đồ đã sẵn sàng để truy vấn. Ở trên cùng bên phải của sân chơi, bạn sẽ tìm thấy nút Tài liệu sẽ mở bản vẽ tài liệu. Tài liệu này được tạo tự động và giúp bạn tìm thấy những thực thể và phương pháp nào bạn có thể truy vấn.

Đối với một dự án khởi đầu SubQuery mới, hãy thử truy vấn sau để hiểu cách hoạt động của nó hoặc tìm hiểu thêm về Ngôn ngữ truy vấn GraphQL.

{
 query {
  transfers(first: 10, orderBy: AMOUNT_DESC) {
   nodes {
    id
    amount
    blockNumber
    from
    to
   }
  }
 }
}

Xuất bản Dự Án SubQuery của bạn

SubQuery cung cấp dịch vụ quản lý miễn phí nơi bạn có thể triển khai dự án mới của mình. Bạn có thể triển khai nó trên SubQuery Managed Serviceopen in new window và truy vấn nó bằng cách sử dụng Exploreropen in new window của chúng tôi.

Đọc hướng dẫn để xuất bản dự án mới của bạn lên SubQuery Projects

Bước tiếp theo

Xin chúc mừng, bạn hiện có một dự án SubQuery đang chạy cục bộ chấp nhận các yêu cầu API GraphQL để truyền dữ liệu.

Bây giờ bạn đã có cái nhìn sâu sắc về cách xây dựng một dự án SubQuery cơ bản, câu hỏi đặt ra là bắt đầu từ đâu? Nếu bạn cảm thấy tự tin, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu thêm về ba tệp chính. Tệp kê khai, lược đồ GraphQL và tệp ánh xạ trong phần Phần Xây dựng của các tài liệu này.

Nếu không, hãy tiếp tục đến Phần Học viện của chúng tôi, nơi có các hội thảo, hướng dẫn và dự án mẫu chuyên sâu hơn. Ở đó, chúng ta sẽ xem xét các sửa đổi nâng cao hơn và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc chạy các dự án SubQuery bằng cách chạy các dự án nguồn mở và sẵn có.

Cuối cùng, nếu bạn đang tìm kiếm các cách khác để chạy và xuất bản dự án của mình, Chạy & Phần xuất bản cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các cách để chạy dự án SubQuery của bạn và các tính năng tổng hợp GraphQL và tính năng theo dõi.