Chạy SubQuery trên môi trường local

... 2022-8-15 Khoảng 7 phút

# Chạy SubQuery trên môi trường local

Hướng dẫn này hoạt động thông qua cách chạy một node SubQuery cục bộ trên cơ sở hạ tầng của bạn, bao gồm cả trình lập chỉ mục và dịch vụ truy vấn. Bạn không muốn lo lắng về việc chạy cơ sở hạ tầng SubQuery của riêng mình? SubQuery cung cấp miễn phí dịch vụ được lưu trữ được quản lý (opens new window) cho cộng đồng. Làm theo hướng dẫn xuất bản của chúng tôiđể xem cách bạn có thể tải dự án của mình lên Dự án SubQuery (opens new window).

# Sử dụng Docker

Một giải pháp thay thế là chạy một Docker Container, được xác định bởi tệp docker-compose.yml. Đối với một dự án mới vừa được khởi tạo, bạn sẽ không cần phải thay đổi bất cứ điều gì ở đây.

Trong thư mục dự án, hãy chạy lệnh sau:

docker-compose pull && docker-compose up
1

Trong lần đầu tiên có thể bạn sẽ mất chút thời gian để tải xuống các package cần thiết (@subql/node (opens new window), @subql/query (opens new window), và Postgres), nhưng sau đó bạn sẽ thấy node SubQuery được khởi chạy.

# Khởi chạy bộ lập chỉ mục (Indexer) (subql/node)

Yêu cầu:

 • Postgres (opens new window) cơ sở dữ liệu (phiên bản 12 hoặc cao hơn). Trong khi SubQuery node đang lập chỉ mục chuỗi khối, dữ liệu trích xuất được lưu trữ trong một phiên bản cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Một node SubQuery sẽ triển khai trích xuất dữ liệu chuỗi khối dựa trên Substrate/Polkadot-based cho mỗi dự án SubQuery và lưu nó vào cơ sở dữ liệu Postgres.

# Cài đặt

Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG khuyến khích sử dụng yarn global do quản lý phụ thuộc kém có thể dẫn tới lỗi xuống dòng.

Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi chạy một node bằng lệnh sau:

# Câu lệnh chính

Các lệnh sau đây sẽ giúp bạn hoàn thành cấu hình node SubQuery và bắt đầu lập chỉ mục. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể chạy --help.

# Trỏ đến đường dẫn dự án trên môi trường local

# Sử dụng Từ điển

Sử dụng từ điển chuỗi đầy đủ có thể tăng tốc đáng kể quá trình xử lý dự án SubQuery khi thử nghiệm hoặc trong lần lập chỉ mục đầu tiên của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi đã thấy hiệu suất lập chỉ mục tăng lên tới 10x.

Sử dụng từ điển chuỗi đầy đủ sẽ lập chỉ mục trước vị trí của tất cả các sự kiện và ngoại lại trong chuỗi cụ thể và cho phép nút của bạn bỏ qua các vị trí có liên quan khi lập chỉ mục thay vì kiểm tra từng khối.

Bạn có thể thêm điểm cuối từ điển vào tệp project.yaml (xem Manifest File), hoặc chỉ định nó tại thời điểm chạy bằng cách sử dụng lệnh sau:

Đọc thêm về cách thức hoạt động của Từ điển SubQuery.

# Kết nối cơ sở dữ liệu

export DB_USER=postgres
export DB_PASS=postgres
export DB_DATABASE=postgres
export DB_HOST=localhost
export DB_PORT=5432
subql-node -f your-project-path
1
2
3
4
5
6

Tùy thuộc vào cấu hình cơ sở dữ liệu Postgres của bạn (ví dụ: mật khẩu cơ sở dữ liệu khác nhau), vui lòng đảm bảo rằng cả người lập chỉ mục (subql/node) và dịch vụ truy vấn (subql/query) có thể thiếp lập kết nối tới nó.

# Chỉ định một tệp cấu hình

Thao tác này sẽ trỏ node truy vấn tới tệp cấu hình có thể ở định dạng YAML hoặc JSON. Hãy xem ví dụ dưới đây.

subquery: ../../../../subql-example/extrinsics
subqueryName: extrinsics
batchSize:100
localMode:true
1
2
3
4

# Thay đổi kích thước lô tìm nạp khối

subql-node -f your-project-path --batch-size 200

Kết quả:
[IndexerManager] fetch block [203, 402]
[IndexerManager] fetch block [403, 602]
1
2
3
4
5

Khi trình lập chỉ mục lập chỉ mục chuỗi lần đầu tiên, việc tìm nạp các khối đơn lẻ sẽ làm giảm đáng kể hiệu suất. Tăng kích thước lô để điều chỉnh số lượng khối được tìm nạp sẽ làm giảm thời gian xử lý tổng thể. Kích thước lô mặc định hiện tại là 100.

# Chạy ở chế độ cục bộ

Đối với gỡ lỗi đích, người dùng có thể chạy nút ở cục bộ chế độ. Viêc chuyển sang chế độ local sẽ tạo các bảng Postgres trong sơ đồ công khai mặc định.

Nếu chế độ local không được sử dụng, một sơ đồ Postgres mới với subquery_ và các bảng dự án tương ứng sẽ được khởi tạo.

# Kiểm tra tình trạng node của bạn

Có 2 điểm cuối mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra và theo dõi tình trạng của một node SubQuery đang chạy.

 • Kiểm tra tình trạng điểm cuối sẽ trả về một phần hồi 200 đơn giản
 • Điểm cuối siêu dữ liệu bao gồm các phân tích bổ sung về nút SubQuery đang chạy của bạn

Nối phần này vào URL cơ sở của nút SubQuery của bạn. Ví dụ: http: // localhost: 3000 / meta sẽ trả về:

{
  "currentProcessingHeight": 1000699,
  "currentProcessingTimestamp": 1631517883547,
  "targetHeight": 6807295,
  "bestHeight": 6807298,
  "indexerNodeVersion": "0.19.1",
  "lastProcessedHeight": 1000699,
  "lastProcessedTimestamp": 1631517883555,
  "uptime": 41.151789063,
  "polkadotSdkVersion": "5.4.1",
  "apiConnected": true,
  "injectedApiConnected": true,
  "usingDictionary": false,
  "chain": "Polkadot",
  "specName": "polkadot",
  "genesisHash": "0x91b171bb158e2d3848fa23a9f1c25182fb8e20313b2c1eb49219da7a70ce90c3",
  "blockTime": 6000
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

http://localhost:3000/health sẽ trả về HTTP 200 nếu thành công.

Lỗi 500 sẽ được trả về nếu trình lập chỉ mục không khỏe mạnh. Điều này thường có thể được nhìn thấy khi nút đang khởi động.

{
  "status": 500,
  "error": "Indexer is not healthy"
}
1
2
3
4

Nếu một URL không chính xác được sử dụng, lỗi 404 not found sẽ được trả về.

{
"statusCode": 404,
"message": "Cannot GET /healthy",
"error": "Not Found"
}
1
2
3
4
5

# Gỡ lỗi dự án của bạn

Sử dụng trình kiểm tra nút (opens new window) để chạy lệnh sau.

node --inspect-brk <path to subql-node> -f <path to subQuery project>
1

Ví dụ:

node --inspect-brk /usr/local/bin/subql-node -f ~/Code/subQuery/projects/subql-helloworld/
Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/56156753-c07d-4bbe-af2d-2c7ff4bcc5ad
For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
Debugger attached.
1
2
3
4

Sau đó, mở các công cụ dành cho nhà phát triển Chrome, đi tới Nguồn > Hệ thống tệp và thêm dự án của bạn vào không gian làm việc và bắt đầu gỡ lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra Cách gỡ lỗi dự án SubQuery (opens new window)

# Khởi chạy một Dịch vụ Truy vấn (subql/query)

# Cài đặt

# NPM
npm install -g @subql/query
1
2

Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG khuyến khích sử dụng yarn global do việc quản lý phụ thuộc không tốt có thể dẫn đến lỗi xuống dòng.

# Chạy dịch vụ truy vấn

export DB_HOST=localhost
subql-query --name <project_name> --playground
1
2

Đảm bảo rằng tên dự án này trùng với tên bạn đã đặt từ lúc khởi tạo dự án. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem các biến môi trường đã chuẩn hay chưa.

Sau khi chạy thành công dịch vụ truy vấn subql, hãy mở trình duyệt của bạn và truy cập địa chỉ http://localhost:3000. Bạn sẽ thấy một sân chơi GraphQL hiển thị trong Trình khám phá và lược đồ đã sẵn sàng để truy vấn.

Cập nhật gần nhất lúc: August 15, 2022 23:43