Thuật ngữ

SubQuery TeamKhoảng 3 phút

Thuật ngữ

thuật ngữ

Phân bổ

Hành động của Người lập chỉ mục gán SQT cho một dự án nhất định.

Tái phân bổ

Một hoạt động kết hợp của việc loại bỏ các mã thông báo cổ phần khỏi một dự án và ngay lập tức liên kết nó với một dự án khác (có hiệu lực vào cuối Chu kỳ tiếp theo). Điều này được đại diện/thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm của Người lập chỉ mục liên kết SQT.

Liên kết

Hành động gửi SQT vào hợp đồng đặt cược được thực hiện bởi Người lập chỉ mục hoặc Người ủy quyền.

Hủy liên kết

Hành động của Người lập chỉ mục hoặc Người đại diện rút SQT khỏi hợp đồng đặt cược toàn cầu.

Đây thực sự là việc chuyển SQT từ hợp đồng đặt cược toàn cầu sang ví của Người lập chỉ mục hoặc Người ủy quyền. Nói cách khác, điều này có thể được coi là Người lập chỉ mục hay Người ủy quyền rút một phần hoặc toàn bộ cổ phần của họ. Lưu ý rằng khoảng thời gian khóa được áp dụng khi mã thông báo được hủy liên kết.

Ủy quyền

Hành động của Người ủy quyền gán SQT vào hợp đồng đặt cược toàn cầu và sau đó gán SQT cho Người lập chỉ mục. Lưu ý rằng ủy quyền và liên kết là các hoạt động mức nhỏ nhất.

Bỏ ủy quyền

Hành động rút SQT từ Người lập chỉ mục vào cuối Chu kỳ và sau đó rút SQT đó khỏi hợp đồng đặt cược toàn cầu về địa chỉ ví. Hành động này sẽ chịu một khoảng thời gian khóa.

Tái ủy quyền

Hành động của Người ủy quyền gán SQT từ một Người lập chỉ mục này sang một Người lập chỉ mục khác. Tái ủy quyền không yêu cầu bỏ ủy quyền các mã thông báo và được xếp hàng để có hiệu lực vào cuối Chu kỳ.

Đặt cọc

Hành động của Người lập chỉ mục gán mã thông báo trong hợp đồng đặt cược toàn cầu và vào hợp đồng của Người lập chỉ mục.

Hủy đặt cọc

Hành động của một Người lập chỉ mục rút SQT của họ. Điều này mất 28 ngày "thời gian khóa". Người lập chỉ mục có đặt cọc lại để hủy bỏ quá trình này và trả lại mã thông báo trong thời gian khóa của họ cho hợp đồng đặt cược.

Tái đặt cọc

Hành động của Người lập chỉ mục đặt cọc lại SQT trong khoảng thời gian khóa để trả lại các mã thông báo trong thời gian bị khóa cho hợp đồng đặt cược.


Tỷ lệ hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng hàng ngày (được định nghĩa là giá trị hợp đồng/kỳ hạn) không được vượt quá tỷ lệ với tổng số cổ phần của họ (Người lập chỉ mục + Người ủy quyền).

Chu kỳ

Một khoảng thời gian hoặc thời gian mà các cấu hình và cài đặt không đổi và các phép tính diễn ra. Ví dụ, trong một Chu kỳ:

  • không thể thay đổi Tỷ lệ Hoa hồng của Người lập chỉ mục trong một Chu kỳ.

Tỷ lệ ủy quyền của Người lập chỉ mục

Số tiền mà một Người lập chỉ mục có thể vay mượn hoặc tận dụng từ Người ủy quyền. Tỷ lệ này vẫn chưa được xác định.

Thời gian khoá

Một khoảng thời gian mà các mã thông báo hủy liên kết chờ để rút tiền,. Trong thời gian này, mã thông báo không kiếm được bất kỳ phần thưởng nào. Hiện tại, thời gian khóa được định nghĩa là 28 ngày.